Z posiedzeń zarządu

167. posiedzenie zarządu, 29 września 2020 r.

2020.09.29 15:05 , aktualizacja: 2020.09.30 14:44

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

We wtorek, 29 września, odbyło się 167. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

S.A. – spółka akcyjna,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

European Social Network (z ang.) – Europejska Sieć Społeczna,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

WOF – Warszawski Obszar Funkcjonalny,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 163 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 15 września 2020 r.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Województwem Mazowieckiem, a firmą Energo Inwest Broker S.A. umowy dotyczącej wykonywania usług brokerskich – czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ds. Medycznych.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim podczas jego nieobecności.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie podczas jego nieobecności.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brochów na remont dachu szkoły.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Policzna na modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Zawada Stara.
 8. Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla gminy Sobolew na doposażenie OSP.
 9. Informacja w sprawie działań podjętych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 (ul. Wyszogrodzka) w Płońsku” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Droga dla rowerów i pieszych pomiędzy Warszawą a Ząbkami i Markami oraz Ząbkami a Zielonką oraz bezpieczniej przez drogę 631 na bulwarze w Zielonce” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Bezpieczna droga 672” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej 721 (przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Końcową, ul. Biedronki i ul. Żytnią) w miejscowości Lesznowola” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Ciąg pieszy od DK50/Dębówka/do Czarnego Lasu/Czachówka - wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 683” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Pokoleniowe przekazanie wartości kultury i tradycji regionalnej” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „„Rytmiczne zuchy” zajęcia rytmiczno-muzyczne” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Rzetelny pomiar szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „CENTRUM LOGOPEDYCZNE” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 20. Informacja uzupełniająca w sprawie propozycji projektów do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie IV edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”.
 22. Informacja w sprawie organizacji wideokonferencji Samorządu Województwa Mazowieckiego i Związku Województw RP.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
 25. Informacja dotycząca realizacji zadań w trybie awaryjnym.
 26. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o. 
 27. Informacja w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 31. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego” w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Województwa Mazowieckiego.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r. 
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok.
 35. Informacja w sprawie propozycji Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. 
 36. Informacja w sprawie opracowania pn.: „Prezentacja wskaźników i danych finansowo-ekonomicznych mazowieckich gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu według stanu na 31.12.2019 r.” 
 37. Informacja w sprawie analizy sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego na tle innych województw.
 38. Informacja w sprawie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
 39. Informacja w sprawie wniosku Gminy Poświętne o udzielenie zgody na zwiększenie przyznanej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji konkursu pn.: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych  Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3209/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2341/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. zawartej ze Stowarzyszeniem „WRZOSOWISKO”.
 45. Informacja w sprawie zmiany procedury realizacji szkoleń w projekcie pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
 46. Informacja w sprawie realizacji, w 2021 roku, „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”.
 47. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawę – Dzielnicę Mokotów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 48. Informacja w sprawie wniosku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, dot. wyrażenia zgody na przeniesienie środków finansowych z wynagrodzeń nauczycieli na wydaki inwestycyjne.
 49. Informacja dotycząca organizacji, w 2020 r., Dnia Edukacji Narodowej.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie IV edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu”.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium wojewódzkiego dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
 52. Informacja w sprawie kontynuowania projektu Mazowiecki Szlak Tradycji oraz budowy nowego portalu internetowego poświęconego kulturze tradycyjnej.
 53. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 54. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 55. Informacja w sprawie przedłużenia terminu okresu obowiązywania dokumentów strategicznych: Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020, Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020 oraz Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 56. Informacja w sprawie dodatkowych środków finansowych dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie na realizację zadań w 2020 roku.
 57. Informacja w sprawie dodatkowych środków finansowych dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na realizację zadań w 2020 roku.
 58. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej, na rok 2020, dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
 59. Informacja w sprawie kontynuacji wdrażania w 2020 r. Programu B.2.2: Kultura łączy pokolenia w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020.
 60. Informacja w sprawie zapotrzebowania na realizację wybranych zadań z zakresu upowszechniania kultury w 2021 roku.
 61. Informacja w sprawie możliwości pozyskania nowych powierzchni na potrzeby Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 62. Informacja w sprawie projektu Porozumienia pomiędzy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu a Gminą Miasta Radomia w zakresie prowadzenia działalności muzealniczej w nieruchomości przy ul. Rwańska2/Rynek15 oraz ul. Rwańska4/Rynek14/Grodzka 1 w Radomiu (Kamienica Deskurów).
 63. Informacja w sprawie rozpoczęcia procesu mającego na celu zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
 64. Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sobiekursku w gminie Karczew.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Miastu Pruszków na dysponowanie nieruchomością oznaczoną jako działki 21/4 oraz 21/16 w Pruszkowie, na cele budowlane.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 47/1, nr 47/3, nr 50 z obrębu 3-11-47.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia pracowni laboratoryjnej.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na zawarcie umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 711,87 m2.
 69. Informacja w sprawie określenia sposobu zagospodarowania materiału pochodzącego z wycinki drzew.
 70. Informacja w sprawie współfinansowania zadania realizowanego przez Gminę Piaseczno w ramach porozumień w zakresie przekazania Gminie Piaseczno zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 722 na terenie m. Piaseczno.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019–2022.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia „Programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2017–2022.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 2 do umowy dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w „Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” Sp. z o.o.
 74. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
 75. Informacja w sprawie opłaty przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej składki członkowskiej za przynależność Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do organizacji European Social Network.
 76. Informacja w sprawie zmian dotyczących określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2020 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, w części dotyczącej wniosków o dofinansowanie robót budowlanych złożonych do 30 listopada 2019 r.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisania listu intencyjnego dotyczącego realizacji projektu finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegającego na wybudowaniu pawilonu infrastruktury krytycznej pełnego cyklu przetwarzania danych spełniającego warunki górnego poziomu standardu (TIER-4).
 79. Informacja w sprawie ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze.
 80. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie publikacji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (wersja 4.0).
 81. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 82. Informacja w sprawie realizacji instrumentu ZIT WOF w kontekście zwiększenia jego efektywności i przyspieszenia wdrażania oraz osiągnięcia celów dla Związków ZIT na 2020 rok ustalonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 84. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zgłoszenia partnerstw jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego.
 85. Informacja w sprawie akceptacji projektu kryteriów wyboru operacji finansowych dla naboru w ramach Osi priorytetowej III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej.
 86. Informacja w sprawie stanu wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014–2020.
 87. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym uchwałą Nr 1088/147/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2020 r. (za okres: 01.08.2020 r. – 31.08.2020 r.).
 88. Informacja w sprawie odstąpienia od realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wprowadzenia zapisów § 4 w umowie o dofinansowanie oraz w sprawie zmiany terminu złożenia załączników do umowy o dofinansowanie dla projektu realizowanego przez beneficjenta Gminę Miejską Legionowo w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17, Poddziałania 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT RPO WM na lata 2014–2020/
 89. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektów realizowanych w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-029/16.
 90. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 91. Spotkanie dotyczące realizacji projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku”.
 92. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 275

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.