Z posiedzeń zarządu

170. posiedzenie zarządu, 6 października 2020 r.

2020.10.07 13:00 , aktualizacja: 2020.10.08 11:45

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 6 października, odbyło się 170. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

S.A. – spółka akcyjna

Sp. z o.o. – spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne

 

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
  1. 165 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 września 2020 r.,
  2. 166 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 28 września 2020 r. (w trybie obiegowym),
  3. 168 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 30 września 2020 r. (w trybie obiegowym).
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 6. Informacja w sprawie propozycji opracowania projektu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród  mieszkańców województwa mazowieckiego”.
 7. Informacja w sprawie propozycji organizacji otwartego konkursu ofert na powierzenie, w województwie mazowieckim w 2021 r., zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.
 8. Informacja w sprawie propozycji zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020–2022.
 9. Informacja w sprawie propozycji zmian do projektu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” na lata 2021–2023.
 11. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizacje zadań Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w latach 2021–2025.
 12. Informacja dotycząca ambulansów sanitarnych.
 13. Informacja w sprawie zakupu dwóch ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania i podpisywania dokumentów związanych z prowadzonym rejestrem ruchomych środków trwałych Województwa Mazowieckiego.
 15. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
 16. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Administracyjne MAZOVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 17. Informacja w sprawie wniosku o odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Spółka z o.o.
 18. Informacja w sprawie spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 19. Informacja w sprawie wniosków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 20. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie”.
 21. Informacja w sprawie dofinansowania, ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację, przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie projektu inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie efektywności budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” w ramach programu NFOŚiGW „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".
 22. Informacja w sprawie zadania realizowanego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie pn.: „Zakup robota chirurgicznego da Vinci Xi dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie”.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022.
 27. Informacja w sprawie kwartalnych informacji, które Województwo Mazowieckie jest zobowiązane przedkładać Ministerstwu Finansów w związku z umową pożyczki.
 28. Informacja w sprawie przebiegu i wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Gminie Sobolew na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
 33. Informacja w spawie środków na zakupy inwestycyjne urządzeń do wideokonferencji.
 34. Informacja w sprawie środków na zakup licencji oprogramowania bazy danych typu Enterprise na potrzeby Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 35. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych w 2021 r. na planowane projekty informatyczne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3358/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. zawartej z Uczniowskim Klubem Sportowym Orkan – Judo.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2793/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. zawartej z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym Trójka.
 38. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowych kierunków kształcenia w zawodach: technik renowacji elementów architektury w Technikum drzewnym, dekarz, kaletnik, krawiec, w branżowej szkole I stopnia oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w roku szkolnym 2021/2022.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji w 2020 roku konkursu pn.: „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 41. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu województwa mazowieckiego, dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.
 42. Informacja w sprawie udzielenia zgody na finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkładu własnego inwestycji realizowanych ze wsparciem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania wymienione w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.
 44. Informacja w sprawie uaktualnienia składu osobowego Mazowieckiej Rady Przyrody.
 45. Informacja w sprawie zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie systemu informatycznego klasy ERP marki OTAGO.
 46. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) bezkosztowej umowy o korzystanie z Usługi PayByNet.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie potwierdzenia zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
 50. Informacja w sprawie zadania pn.: „Ograniczenie zagrożenia COVID-19 wśród osób starszych, niesamodzielnych zamieszkujących teren województwa mazowieckiego”.
 51. Informacja w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej w okresie epidemii od firmy MEGA MIX Dariusz Orłowski.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności głównej Województwa Mazowieckiego przysługującej w okresie związanym z epidemią od firmy MEGA MIX Dariusz Orłowski.
 53. Informacja w sprawie zagospodarowania nieruchomości położonych w Okunince gm. Włodawa oraz Jantarze gm. Stegna.
 54. Informacja w sprawie Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów edycji 2020/2021 Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 55. Informacja w sprawie oceny wykonania umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w II kwartale 2020 r. przez spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 56. Informacja w sprawie wniosku spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. o zwiększenie rekompensaty na realizację Umowy Ramowej o świadczenie usług publicznych w latach 2020–2031.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Wólce Domaniowskiej, gm. Przytyk.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc wrzesień 2020 r.
 59. Informacja w sprawie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica województwa mazowieckiego.
 60. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. o użyczenie pomieszczeń kuchni.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia pracowni laboratoryjnej.
 63. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2020.
 64. Informacja w sprawie przyznania Muzeum Niepodległości w Warszawie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Setna rocznica Bitwy Warszawskiej 1920”.
 65. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków na dotacje celowe dla Muzeum Wsi Radomskiej.
 66. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do doposażenia przenośnych stanowisk pracy dla pracowników pracujących w systemie zdalnym”.
 67. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na rok 2020 dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA.
 68. Informacja w sprawie budowy Muzeum Szkuty Czerskiej w Czersku.
 69. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 70. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 71. Informacja w sprawie listy rezerwowej ofert rekomendowanych do dofinansowania przez komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie rozwiązywania niektórych umów zawartych od 1 stycznia 2020 r.
 74. Informacja w sprawie listy rezerwowej ofert rekomendowanych do dofinansowania przez komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
 76. Informacja w sprawie zapotrzebowania na realizację zadań ze Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020 w latach 2021–2022.
 77. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 78. Informacja w sprawie dostosowania planu 2019 r. do wydatkowania oraz zgłoszenia dodatkowego zapotrzebowania na środki na rok 2021 w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 79. Informacja w sprawie przyjęcia Wskazań dla planowanego do przeprowadzenia w listopadzie 2020 r. naboru konkursowego w ramach Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.
 80. Informacja w sprawie zmian w budżecie Zadania „Regiony Rewitalizacji”, polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
 81. Informacja w sprawie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020.
 82. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.13) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 84. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektów realizowanych przez Gminę Raszyn oraz Gminę Piaseczno w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 85. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPMA.01.01.00-14-8412/17 realizowanego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w ramach Działania 1.1 RPO WM 2014–2020, konkurs nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16.
 86. Informacja w sprawie akceptacji Formularza Projektu Pozakonkursowego pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” planowanego do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach VII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 87. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu realizowanego w ramach Działania 3.1.2 RPO WM 2014–2020 w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16.
 88. Informacja w sprawie projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014–2020.
 89. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 90. Informacja dotycząca wprowadzenia, zwiększenia i przesunięcia w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020–2038 środków finansowych na realizację projektów.
 91. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 92. Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 93. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 218

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.