Z posiedzeń zarządu

172. posiedzenie zarządu, 12 października 2020 r.

2020.10.13 10:55 , aktualizacja: 2020.10.13 11:01

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W poniedziałek, 12 października, odbyło się 172. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 167 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 29 września 2020 roku,
 2. 169 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 5 października 2020 roku (w trybie obiegowym),
 3. 171 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 7 października 2020 roku (w trybie obiegowym).
 1. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania nagród rocznych za 2019 rok kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania nagród rocznych za 2019 rok dyrektorom wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, utworzonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
 1. Informacja w sprawie zakupu 4 samochodów osobowych oraz 1 samochodu typu Pickup na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji 2020”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2947/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. zawartej z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym "Ryś" Kampinos.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + dotyczącej realizacji projektu „Trening czyni mistrza – zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie w 2021 r.”.
 1. Informacja dla Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020.
 1. Informacja dotycząca wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A. w sprawie utworzenia stanowiska kierownika zespołu pozalekcyjnego.
 1. Informacja w sprawie prośby Gminy Jadów o włączenie Technikum o profilu hotelarsko-gastronomicznym w Jadowie do projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
 1. Informacja dotycząca nadzoru nad realizacją Strategii Wyjścia dla projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy Jeremie w Województwie Mazowieckim” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.
 1. Informacja dotycząca zatwierdzenia Sprawozdania za I półrocze 2020 r. z postępu prac przedłożonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w związku z realizacją Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie składu osobowego Komisji do spraw Nagrody Twórczej.
 1. Informacja w sprawie zamiaru utworzenia naukowego kolegium doradczego ds. Czarnoleskiego Ośrodka Informacji, Dokumentacji i Badań nad Życiem i Twórczością Jana Kochanowskiego, w ramach struktury Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 1. Informacja w sprawie realizacji projektu pn.: „Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego”.
 1. Informacja w sprawie dodatkowych środków finansowych dla Warszawskiej Opery Kameralnej na realizację zadań w 2020 r..
 1. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Panem Leszkiem Ruszczykiem – p.o. Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury .
 1. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 1. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację zadania pn.: „Organizacja wystawy Sport i turystyka w życiu kolejarzy”.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej, na rok 2020 dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na rok 2020 dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 1. informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
 1. Informacja w sprawie rozliczenia zadania realizowanego przez Gminę Błonie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.
 1. Informacja w sprawie uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 wydatku związanego z utrzymaniem, zamieszczaniem treści merytorycznych otrzymywanych od Zamawiającego i obsługą serwisową strony internetowej www.powietrze.mazovia.pl.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Wernera 8a w Radomiu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia garaży położonych na terenie nieruchomości przy ul. Dybanka 4 w Gostyninie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajęcia pomieszczeń w budynku biurowo-magazynowym położonym przy ul. Piłsudskiego 69 w Sochaczewie
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie i Miastu Żuromin destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Krzynowłoga Mała destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastui Gminie Pilawa destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Siemiątkowo destruktu asfaltowego oraz drewna.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Drobin destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Tczów destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Bieżuń destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Szydłowo destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu destruktu asfaltowego.
 1. Informacja w sprawie stanu realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy współpracy na rzecz wdrożenia programu lojalnościowego będącego pilotażem Projektu CE1307 YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Sp. z o.o. na zawarcie umowy określającej warunki udostępnienia nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie w celu wykonania prac geologicznych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Radomiu przy ulicy Rynek 11.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej i ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Czarnolesie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 1. Informacja w sprawie wniosku Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. o zwiększenie rekompensaty na realizację Umowy Ramowej o świadczenie usług publicznych w latach 2020–2031.
 1. Informacja w sprawie wniosku Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie o przekazanie nieruchomości położonej w Liwie przy ul. Nowomiejskiej 69.
 1. Informacja w sprawie określenia warunków i sposobu korzystania z nieruchomości na której zlokalizowany jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Olszewnica Nowa w gminie Wieliszew
 1. Informacja w sprawie działań zmierzających do zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w województwie mazowieckim.
 1. Informacja w sprawie „Raportu z Monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”, przeprowadzonego za okres 2017–2018.
 1. Informacja dotycząca propozycji wydłużenia do 2025 r. okresu realizacji „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” oraz zwiększenia środków finansowych na jego realizację.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizacje zadań Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w latach 2021–2025.
 1. Informacja dotycząca warunków udostępnienia Skarbowi Państwa – Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie urządzeń służących do zapewnienia łączności radiowej w celu utworzenia i prowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego dyspozytorni medycznych.
 1. Informacja w sprawie Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazania dotacji celowych i powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w części, którą dysponuje Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rozpatrującej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie przesunięcia środków przeznaczonych na audyt informatyczny w mazowieckich placówkach medycznych nadzorowany przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie działań informacyjno-promocyjnych Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 215

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.