Mazowsze serce Polski nr 12/18

Pieniądze do wzięcia

2018.12.11 07:40 , aktualizacja: 2018.12.19 14:51

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

starsza pani rozmawia z aptekarzem Można ubiegać się o...

Informatyzacja aptek

Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) mogą ubiegać się o fundusze unijne na informatyzację swoich aptek. Wsparcie będzie można przeznaczyć np. na zakup oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Istotne będzie dostosowanie działalności podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa oraz wprowadzenie usług on-line, np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Ogólna pula środków: 8,5 mln zł

Termin składania wniosków: do 6 lutego 2019 r. do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: lipiec 2019 r.

Beneficjenci: podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, posiadające kontrakt z NFZ

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Poddziałanie: 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

 


Wsparcie budowy parkingów

W ramach konkursu można ubiegać się o fundusze na budowę lub przebudowę węzłów przesiadkowych, budowę parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” lub przystosowanie istniejących parkingów do tej funkcji. Dodatkowo – wyłącznie jako uzupełniające i niedominujące elementy projektu – mogą być realizowane zadania obejmujące infrastrukturę towarzyszącą. Chodzi np. o poprawę funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem funkcji turystycznej), miejsca parkingowe dla rowerów, kładki, tunele pieszo-rowerowe, chodniki i przejścia dla pieszych czy modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Ogólna pula środków: 19,4 mln zł

Termin składania wniosków: do 6 marca 2019 r. do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: lipiec 2019 r.

Beneficjenci:

 • jst funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • jednostki organizacyjne tych jst

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT


Lepsza efektywność energetyczna

Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje polegające na budowie lub rozbudowie jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wnioskodawcy będą mogli również przebudować istniejące jednostki wytwarzania ciepła i zastąpić je jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. Zielone światło będą miały również inwestycje polegające na budowie przyłączeń do sieci ciepłowniczej, chłodniczej lub elektroenergetycznej.

Ogólna pula środków: 10,7 mln zł

Termin składania wniosków: do 4 stycznia 2019 r., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: maj 2019 r.

Beneficjenci:

 • jst, ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

 • przedsiębiorstwa

 • dostawcy usług energetycznych (o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014–2020)

 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

 • instytucje kultury

 • szkoły wyższe

 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

 • organizacje pozarządowe

 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


Bony na doradztwo

W ramach konkursu beneficjenci mogą liczyć na wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności, polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony mogą być przeznaczone na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Usługa doradcza może być świadczona jedynie przez Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB), która posiada status mazowieckiej akredytowanej IOB. Usługa doradcza ma służyć poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej lub usługowej przedsiębiorstwa albo zdobycie nowych klientów.

Ogólna pula środków: 8,5 mln zł

Termin składania wniosków: do 9 stycznia 2019 r., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: maj 2019 r.

Beneficjenci: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Poddziałanie: 3.1.2 Rozwój MŚP

 


Rozwój firm

Wsparcie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu. Rozwój istniejącej technologii nie może być przedmiotem inwestycji. Dofinansowanie można natomiast uzyskać na fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Ogólna pula środków: 5,5 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 mln zł

Termin składania wniosków: do 7 lutego 2019 r. do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: lipiec 2019 r.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa

 • powiązania kooperacyjne

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw


 

Regulaminy, wyjaśnienia i szkolenia

Regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0, dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek trzeba potwierdzić podpisem elektronicznym z Certyfikatem Kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich:

 • w Warszawie, tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38 (w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00)

 • w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach (w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00)

 • przez infolinię 0 801 101 101

 • e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych.

 

W ramach spotkań przedstawiane są założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonych naborów. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do aplikowania!

 

Liczba wyświetleń: 108

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.