Mazowsze serce Polski nr 9/19

Większe wsparcie z sejmiku

2019.09.17 09:35 , aktualizacja: 2019.09.25 12:03

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Na pierwszym planie Łukasz Gołębiowski Klub radnych PiS
  • Radni siedzą przy stoliku klubu Radni Koalicji...
  • Radni w trakcie obrad sejmiku Adam Struzik, Bożena...
  • Radni siedzą przy stoliku klubu patrzą w obiektyw aparatu Radni PiS: Katarzyna Lubiak...
  • Radny w trakcie przewodniczenia obradom Wiceprzewodniczący sejmiku...
  • Panowie rozmawiają przy stoliku Przewodniczący sejmiku...
  • radni wjewództwa stoją przed kamerami „Nie” dla podziału...

Radni zgodzili się na zwiększenie dotacji na programy wsparcia dla mazowieckich gmin, miast i powiatów. Zyskają m.in. ochotnicze straże pożarne, szpitale, szkoły i zabytki.

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego programami wsparcia realizowanymi przez mazowiecki samorząd, zarząd województwa zaproponował zwiększenie środków finansowych, tak aby wesprzeć większą liczbę zgłoszonych projektów. Sejmik znowelizował w związku z tym budżet na 2019 r. i wprowadził zmiany do uchwał dotyczących przyznania pomocy finansowej.

 

Wszystkie pracownie z dofinansowaniem

Z ogromnym zainteresowaniem gmin, miast i powiatów spotkał się Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych, które otrzymały w sumie 5 mln zł na realizację 115 zadań (spośród 251 rozpatrywanych wniosków). Zarząd województwa zaproponował radnym zwiększenie kwoty dofinansowania o kolejne 6 mln zł i udzielenie wsparcia na pozostałe 136 wniosków. W sumie na to zadanie samorząd przeznaczy 11 mln zł.

 

Więcej pieniędzy dla OSP...

Radni zgodzili się również na zwiększenie kwoty dofinansowania o 74 tys. zł w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2019”. Z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosków zgłosiły się gminy: Nasielsk, Gołymin Ośrodek, Dąbrówka, Żabia Wola, Rusinów i Szczawian Kościelny. W sumie dofinansowanie w ramach tego zadania wyniesie ponad 2 mln zł.

 

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 850 tys. zł sejmik przyznał także na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w Szczutowie, Starej Błotnicy, Gzach, Maruszowie, Kobyłce, Świerczach, Raszynie, Mąkosach Starych i Ząbkach. Dofinasowanie w ramach zadania OSP-2019 wyniesie w sumie 7,85 mln zł.

 

...i na obiekty sportowe

W czerwcu 116 jednostek samorządu terytorialnego z Mazowsza otrzymało pomoc finansową – łącznie 10 mln zł – w ramach zadania „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019”. Ze względów finansowych pięć gmin zrezygnowało z dotacji, dziewięć natomiast złożyło prośby o ponowne rozpatrzenie wniosków. Sejmik, zgodnie z propozycją zarządu województwa, przychylił się do tych próśb. Dodatkowa pomoc finansowa pochodzić będzie z wcześniej zgłoszonych rezygnacji (424 tys. zł) i rezerwy budżetowej (393 tys. zł).

 

Na zabytki w sumie 7,5 mln zł

Sejmik zgodził się również na zwiększenie o przeszło 1,5 mln zł dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Radni zgodzili się na:

  • zwiększenie dofinansowania czterem podmiotom, które zwróciły się z pisemnymi prośbami
  • udzielenie pomocy finansowej siedmiu podmiotom z listy rezerwowej oraz trzem wnioskodawcom, którzy nie otrzymali dotacji z powodu niewystarczającej liczby punktów, a zwrócili się z pisemną prośbą o dofinansowanie.

Prośby wnioskodawców umotywowane były złym stanem technicznym zabytków oraz wysokimi kosztami robót budowlanych i prac konserwatorskich. W sumie Mazowsze przeznaczy w 2019 r. na ten cel ponad 7,5 mln zł.

 

Pomoc dla Palikijów

W maju na Lubelszczyźnie przeszła trąba powietrzna, wyrządzając ogromne zniszczenia. Na wniosek wójta gminy Wojciechów oraz apel radnego województwa Łukasza Gołębiowskiego sejmik zgodził się przyznać gminie 100 tys. zł na odbudowę drogi gminnej w Palikijach, która została zniszczona przez ciężki sprzęt podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Dron dla powiatu sokołowskiego

Nowe technologie zapewnią utrzymanie porządku publicznego i chronić będą bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sokołowskiego. Radni zgodzili się na udzielenie powiatowi dofinansowania w wysokości 30 tys. zł na zakup drona wielozadaniowego. Korzystać będą z niego Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, Państwowa Komenda Policji oraz Państwowa Straż Pożarna w Sokołowie Podlaskim.

 

Łódź ratownicza dla Bodzanowa 

Jednostka OSP w Kępie Polskiej w gminie Bodzanów prowadzi działania ratownicze na Wiśle i Mołtawie. W celu zapewnienia szybkiego reagowania i prowadzenia akcji ratowniczych oraz zapobiegania i usuwania skutków powodzi potrzebuje twardej łodzi pneumatycznej ratowniczej. Radni, na wniosek wójta tej gminy, zgodzili się na dofinansowanie zakupu takiej łodzi w wysokości 100 tys. zł.

 

Nowoczesna szkoła w Garbatce-Letnisku

Uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku będą uczyć się w nowoczesnej szkole. Pierwszym krokiem do realizacji tego przedsięwzięcia będzie zakup działki, na której kompleks powstanie. Sejmik zgodził się w związku z tym na nabycie od Lasów Państwowych nieruchomości w Garbatce-Letnisku, na której planowane jest wybudowanie obiektu. Cena wywoławcza działki wynosi 4,3 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni zgodzili się na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na budowę drogi rowerowej.

 

Przyjęli uchwałę w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ze względu na trudności komunikacyjne, niedostarczenie sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz zmniejszenie aktywności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich sejmik podjął decyzję o wystąpieniu z tej organizacji.

 

W tym roku, zgodnie z reformą oświaty, przestały istnieć gimnazja. W związku z tym sejmik przyjął uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 11 gimnazjów, dla których jest organem prowadzącym.

 

Wprowadził także zmiany do uchwały w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

 

Znowelizowali statut sierpeckiego skansenu. Dzięki temu będzie można kupić tam rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego uprawiane w muzealnych ogrodach.

 

Sejmik pozbawił ponadto kategorii dróg wojewódzkich siedem dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego, zaliczając je do kategorii powiatowej, oraz dróg na terenie gminy i miasta Radzymin, zaliczając je do kategorii gminnej. Do kategorii dróg wojewódzkich zaliczył natomiast ul. Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu oraz drogę powiatową w Solcu nad Wisłą. Zmienił także kategorie niektórych odcinków dróg na terenie Warszawy i Płocka.

 

Za bezzasadne uznał skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i marszałka województwa mazowieckiego. Skargę na Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zawiesił do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a skargę na Centrum Konferencyjne Mazowsze przekazał do rozpatrzenia dyrektorowi Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

 


Podział Mazowsza jak wyborczy bumerang

 

Przy każdych wyborach: samorządowych, europejskich, parlamentarnych pojawia się hasło podziału województwa mazowieckiego. Nie inaczej jest tym razem.

 

Mieszkańcom spoza Warszawy partia rządząca roztacza wizję raju po odłączeniu od stolicy. Jaka naprawdę może być przyszłość, gdyby doszło do administracyjnego wyodrębnienia stolicy i powiatów ją okalających?

Liczby mówią same za siebie. Nowe województwo wokół Warszawy powierzchniowo nie straciłoby wiele, ale pozostałoby w nim tylko 30 proc. z obecnych firm. Dochody z podatku CIT spadłyby o około 87 proc.! Kalkulacja jest prosta – brak możliwości rozwoju. Jak za 13 proc. dotychczasowych wpływów z CIT utrzymać region? Pomysłodawcy podziału nie odpowiadają na to pytanie…
 

Pomysł na każde wybory

– PiS gra tym przed każdymi wyborami. Bazuje na resentymentach, obiecuje utworzenie nowych województw i górę pieniędzy nie wiadomo skąd. Temat wraca przy każdych wyborach i nawet ci, którzy go regularnie poruszają, przyznali wcześniej rację, że rozwiązaniem jest podział statystyczny, który już nastąpił, a który niczego administracyjnie nie zmienia i nie generuje żadnych kosztów. Politycy PiS dalej mówią jednak o konieczności podziału administracyjnego. O co w tym wszystkim chodzi, skoro PiS nie przedstawia ani argumentów, ani analiz? Na pewno nie o dobro regionuuważa marszałek Adam Struzik.

 

Wraz z informacjami o podziale Mazowsza nie pojawia się żadna wzmianka o kształcie terytorialnym nowego województwa, a przede wszystkim o efektach planowanych zmian. Pierwszym pretekstem podziału administracyjnego miała być troska o zachowanie po 2020 r. środków unijnych. Ten argument stracił już rację bytu. Od stycznia ub.r. obowiązuje nowy podział Mazowsza – statystyczny. Na potrzeby unijnych wyliczeń nasze województwo traktowane jest jako dwa NUTS-2: Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny.

 

Lider biedy zamiast lidera rozwoju

Urząd marszałkowski przygotował orientacyjne szacunki dotyczące wyłączenia Warszawy z Mazowsza. Faktem jest, że stolica kraju generuje wysokie dochody (tu znajduje się większość firm – krajowych i zagranicznych). Nie można upraszczać, że Warszawa i najbliższe jej okolice zawyżają statystyki. Przede wszystkim wytwarzają dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie wielu szpitali, instytucji kultury, dróg, połączeń kolejowych oraz innych ważnych dziedzin życia na Mazowszu. Wyłączenie administracyjne tego terenu sprawi, że nowe województwo mazowieckie będzie miało podobną powierzchnię (86 proc. dotychczasowej). Diametralnie spadną jednak dochody. Najważniejszy dochód województwa, czyli CIT wyniesie zaledwie 13 proc. obecnych wpływów z tego tytułu. Na podziale traci także Warszawa, bo bardzo bogate województwo stołeczne płaciłoby potrójne „janosikowe”.

 

– Wmawianie ludziom, że dzięki podziałowi Mazowsza przybędzie pieniędzy to populizm. Administracyjny podział oznacza generowanie nowych kosztów, a przede wszystkim problemów rozwojowych – podsumowuje marszałek Struzik.

 

 

 Biuro Prasowe UMWM

 

 

 

Liczba wyświetleń: 159

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.