Z serca Polski nr 2/17

Inwestycje na Mazowszu

2017.02.14 15:25 , aktualizacja: 2017.06.13 09:47

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zrealizowane dzięki środkom z budżetu województwa.

 

PŁOCK

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku otwarto wyremontowaną pracownię hemodynamiczną. Odnowiono pomieszczenia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, zakupiono również  angiograf. Sprzęt pozwala na szybką diagnostykę pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, co znacznie zwiększa ich szansę na przeżycie. Udało się również wymienić część wyposażenia sali zabiegowej, pokojów przygotowań do zabiegów oraz magazynu bielizny.

Wartość projektu: 2 400 000 zł

Kwota dofinansowania: 2 300 000 zł

Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

 

WARSZAWA

Nowe pomieszczenia, komfortowe sale, więcej łóżek – to tylko część prac, jakie objęła modernizacja w szpitalu bródnowskim. Dzięki przeprowadzonej reorganizacji, z 48 do 70 wzrosła liczba łóżek na oddziałach neurologii ogólnej, udarowym i neurorehabilitacji. Ponadto na oddziale psychiatrii możliwe jest teraz przyjęcie 20 pacjentów wymagających stałego pobytu. W ramach inwestycji udało się także zaadaptować poddasze na sale edukacyjne, pomieszczenia biurowe i socjalne, a dzięki zrealizowanej termomodernizacji placówka zaoszczędzi na ogrzewaniu.

Wartość projektu: 8 000 000 zł

Kwota dofinansowania: prawie 7 000 000 zł

Inwestor: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

RADOM

Pacjenci Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu badani są za pomocą nowego 128-warstwowego tomografu komputerowego. Urządzenie pozwala na wykonywanie badania głowy, całego ciała, serca i naczyń krwionośnych u pacjentów w każdym wieku. Zapewnia szybszą diagnostykę pourazową oraz krótszy czas oczekiwania na badanie – jest to szczególnie istotne w przypadku osób z podejrzeniem nowotworu. Nowy tomograf emituje też mniejszą dawkę promieniowania w porównaniu z dotychczasowymi urządzeniami. Inwestycję udało się zrealizować dzięki środkom z budżetu państwa i województwa.

Wartość projektu: 3 444 453,60 zł

Kwota dofinansowania:

z budżetu państwa – 2 707 159,97 zł

z budżetu województwa – 623 700 zł

Inwestor: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu

 

Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach RPO WM 2014–2020

 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty realizowane na obszarach rewitalizowanych, stawiające na rozwój infrastruktury technicznej służącej aktywizacji społecznej i gospodarczej. Chodzi o zmianę sposobu użytkowania rynków, placów, skwerów, terenów zielonych, wokół których można koncentrować działalność gospodarczą. Może to być działalność usługowo-handlowa, umożliwiająca sprzedaż produktów regionalnych bezpośrednio od producentów oraz pozwalająca na poprawę warunków pracy, tworzenie nowych miejsc – w tym dla osób niepełnosprawnych  i dla przedsiębiorstw społecznych. Pod uwagę brane będą także projekty dotyczące renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (głównie poprawa efektywności energetycznej).

Numer ogłoszenia: RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16

Termin składania wniosków: do 15 marca,
do godz. 15.00

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
  ich związki i stowarzyszenia, np. LGD

 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

 • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne

 • instytucje kultury

 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

 • instytucje edukacyjne

 • instytucje rynku pracy

Poziom dofinansowania: do 75 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 49 844 308,58 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

Utylizacja odpadów

Wsparcie otrzymają przede wszystkim projekty stawiające na rozbudowę i modernizację regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych, by spełniały standardy RIPOK.

 

Numer ogłoszenia: RPMA.05.02.00-IP.01-14-041/16

Termin składania wniosków: do 7 marca, do godz. 15.00

Beneficjenci:

 • jst, ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd

 • podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych

 • podmioty gospodarcze wykonujące usługi w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 52 021 078,63 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 

Selektywna zbiórka odpadów

Nabór wniosków obejmuje przedsięwzięcia skierowane na rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych. W szczególności uwzględniające budowę, rozbudowę lub modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Numer ogłoszenia: RPMA.05.02.00-IP.01-14-046/17

Termin składania wniosków: 27 lutego–5 maja,
do godz. 15.00

Beneficjenci:

 • jst, ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd

 • podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 28 371 941,15 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 

Rozwój zaplecza badawczo-naukowego

Działanie ukierunkowane jest na  wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Obejmuje rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R służącej prowadzeniu prac badawczych odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. Wsparcie dotyczy tylko projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym.

Numer ogłoszenia:
RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16

Termin składania wniosków:
do 31 marca, do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: lipiec br.

Beneficjenci: jednostki naukowe, konsorcja naukowe

Poziom dofinansowania:

 • dla projektów w ramach pomocy de minimis wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych

 • dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwym rozporządzeniem

Ogólna pula środków:
62 598 855 euro

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

 

Wsparcie dla kardiologii i onkologii

W ramach konkursu można składać projekty dotyczące kardiologicznej i onkologicznej infrastruktury szpitalnej (z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), obejmujące zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej, urządzeń medycznych oraz remont, modernizację, przebudowę i adaptację pomieszczeń.

Numer ogłoszenia: RPMA.06.01.00-IP.01-14-042/16

Termin składania wniosków: do 8 marca, do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: lipiec br.

Beneficjenci:

 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

 • jst oraz podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst, ich związki i stowarzyszenia

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 7 424 540 euro

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

Grupy przedsiębiorców mogą liczyć na wsparcie finansowe, które zapewni wzrost ich internacjonalizacji. Wnioskować można o środki na udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych czy wizytach studyjnych zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej o nowe, zagraniczne rynki i poszukiwanie partnerów biznesowych w innych krajach.

Numer ogłoszenia: RPMA.03.02.02-IP.01-14-040/16

Termin składania wniosków: do 3 marca, do godz. 15.00

Beneficjenci:

 • MŚP

 • jednostki naukowe

 • spółki celowe

 • powiązania kooperacyjne

 • jst, ich związki i stowarzyszenia

 • organizacje pozarządowe

 • samorząd gospodarczy

Poziom dofinansowania: do 50 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 30 314 900 zł

Działanie: 3.2 Internacjonalizacja MŚP

 

Regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu . Logowanie do systemu będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Przyjmowania Wniosków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, tel. 22 542 25 63, 22 542 20 38 (w godz. 8.00–16.00) oraz lokalnych punktach informacyjnych funduszy europejskich w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach: w poniedziałek (w godz. 8.00–18.00), wtorek–piątek (w godz. 8.00–16.00) bądź poprzez infolinię 0 801 101 101 lub e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu . Zapraszamy do aplikowania!

 

 

Liczba wyświetleń: 187

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.