Z serca Polski nr 3/17

Inwestycje na Mazowszu

2017.03.14 14:00 , aktualizacja: 2017.03.14 14:23

Autor: Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach RPO WM 2014–2020

Na tereny inwestycyjne

Wsparcie obejmować będzie organizację terenów inwestycyjnych m.in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie poprzez: prace studyjno-koncepcyjne (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego) oraz budowę/modernizację sieci: zaopatrzenia w wodę, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, energetycznej i teleinformatycznej. Dofinansowanie będzie można uzyskać również na budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego lub zagospodarowanie otoczenia, pod warunkiem, że będą one wyłącznie elementem uzupełniającym projektu.

Numer ogłoszenia: RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16

Termin składania wniosków: do 31 marca, do godz. 15.00

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 44 732 898,84 zł

Działanie: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

 

Parkingi w strefie ZIT

W ramach naboru można ubiegać się o dofinansowanie budowy lub przebudowy węzłów przesiadkowych, systemów „Parkuj i Jedź” czy przystosowania istniejących parkingów do funkcji P+R. Dodatkowo, wyłącznie jako uzupełniające i niedominujące elementy projektu, mogą być realizowane zadania dotyczące infrastruktury towarzyszącej, np.: poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego (z wyłączeniem funkcji turystycznej), przebudowa schodów na pochylnie, tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, kładek, tuneli pieszo-rowerowych, chodników i przejść dla pieszych lub modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności.

Numer ogłoszenia: RPMA.04.03.02-IP.01-14-045/17

Termin składania wniosków: do 1 czerwca, do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: wrzesień br.

Beneficjenci: jst funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014–2020 oraz jednostki organizacyjne tych jst

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 26 484 600 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Dla chorych na cukrzycę

Beneficjenci działający w branży medycznej, którzy organizują akcje skierowane do osób w wieku powyżej 60 lat, dotychczas niediagnozowanych w kierunku cukrzycy, mogą uzyskać dofinansowanie. Obejmie ono konsultacje diabetologiczne zawierające m.in. oznaczenie poziomu hemoglobiny glikowanej, pomiar wskaźnika BMI i WHR, ocenę wykrytych powikłań cukrzycowych, konsultację indywidualną internistyczną, diabetologiczną lub dietetyczną, a także inne działania służące edukacji pacjentów i szkoleniu personelu medycznego.

Numer ogłoszenia: RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16

Termin składania wniosków: do 31 marca, do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: II kwartał br.

Beneficjenci: podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

Poziom dofinansowania: do 93 proc. kosztów kwalifikowanych (80 proc. UE+13 proc. BP)

Ogólna pula środków: 8 691 565,82 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

 

Dla niesamodzielnych i starszych

Wsparcie przeznaczone jest na rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji osób niesamodzielnych i starszych, w tym:

 1. zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

 2. wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej, by mogły przejść do opieki świadczonej w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby takich miejsc,

 3. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizację środowisk lokalnych do tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

 4. działania wspierające opiekunów faktycznych poprzez:

  • kształcenie (szkolenie, zajęcia praktyczne, wymiana doświadczeń) zwiększające ich umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi,

  • poradnictwo (w tym psychologiczne) oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających pozyskanie wsparcia,

  • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu (całodobowego lub dziennego) jako ich zastępstwo,

  • sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej umożliwiające im funkcjonowanie społeczne, zawodowe lub edukacyjne,

 5. przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w jego doborze, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej,

 6. działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami lub niesamodzielnych w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających im na samodzielne funkcjonowanie, np. likwidowanie barier architektonicznych, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia,

 7. działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych, skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

W każdym projekcie muszą być realizowane działania określone w punkcie 1 lub 7.

Numer ogłoszenia: RPMA.09.02.01-IP.01-14-036/17

Termin składania wniosków: do 28 marca, do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: III kwartał br.

Beneficjenci:

 • jst, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia lub podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych

 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają jst/ich związki i stowarzyszenia

 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe

 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego

 • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny

 • środowiskowe domy samopomocy

 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych

Poziom dofinansowania: do 93 proc. kosztów kwalifikowanych (80 proc. UE+13 proc. BP)

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł

Maksymalna wartość projektu: 2 000 000 zł

Ogólna pula środków: 33 867 182,25 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

 

Regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu . Logowanie do systemu będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Przyjmowania Wniosków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, tel. 22 542 25 63, 22 542 20 38 (w godz. 8.00–16.00) oraz lokalnych punktach informacyjnych funduszy europejskich w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach: w poniedziałki (w godz. 8.00–18.00), wtorki–piątki (w godz. 8.00–16.00), poprzez infolinię 0 801 101 101 lub e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu . Zapraszamy do aplikowania!

Liczba wyświetleń: 149

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.