Z serca Polski nr 4/17

Natura 2000

2017.04.11 12:55 , aktualizacja: 2017.04.11 14:36

Autor: Anna Mzyk (WFOŚiGW), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Tereny chronione na Mazowszu w ramach Natura 2000 autor: Jacek Leszko (UMWM)

To forma ochrony różnorodności biologicznej określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, które są cenne i zagrożone w skali Europy.

 

Skąd się wzięła?

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody obowiązujących w Polsce. Wprowadzono ją w 2004 r., w związku z akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej. Na Mazowszu obejmuje 466 302 ha powierzchni.  Podstawą jej funkcjonowania są dwie unijne dyrektywy:

  • ptasia 1 – określa kryteria wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem,
  • siedliskowa 2 – ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

Oferta specjalna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania wniosków na realizację zadań proekologicznych na terenach objętych dyrektywami Natura 2000. Nabór prowadzony jest w trybie otwartym do 29 września br. lub do wyczerpania pieniędzy w danym programie.

Realizującym przedsięwzięcia dotyczące ochrony wód, ziemi, powietrza, przyrody i gospodarki wodnej fundusz oferuje również:

  • preferencyjne oprocentowanie w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli 3, jednak nie mniej niż 1 proc. w stosunku rocznym (standardowe oprocentowanie oferowane przez fundusz w br. wynosi 3 proc. w stosunku rocznym) dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
  • zwiększenie wysokości umorzenia, o dodatkowe 5 proc. kwoty pożyczki, dla gmin i powiatów, których co najmniej 30 proc. powierzchni objęte jest ochroną obszarową Natura 2000.

Więcej informacji na www.wfosigw.pl .

 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – wcześniej  Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

 3 Stopa redyskontowa weksli (s.r.w.) – wskaźnik, od którego zależy oprocentowanie pożyczki udzielonej przez fundusz. Jest on ustalany przez Narodowy Bank Polski.

 

Liczba wyświetleń: 751

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.