Z serca Polski nr 5/17

Inwestycje na Mazowszu

2017.05.24 14:35 , aktualizacja: 2017.05.24 15:53

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach RPO WM 2014–2020

 

Selektywna zbiórka odpadów (wydłużenie terminu)

Nabór wniosków będzie trwał 3 miesiące dłużej niż wcześniej planowano. Obejmie on przedsięwzięcia skierowane na rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych. W szczególności uwzględniające budowę, rozbudowę lub modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Numer ogłoszenia: RPMA.05.02.00-IP.01-14-046/17

Termin składania wniosków: do 5 lipca br., do godz. 15.00

Beneficjenci:

 • jst, ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd

 • podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 28 371 941,15 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

 

Przeciw smogowi

Wsparcie obejmie projekty dotyczące likwidacji „niskiej emisji”. Środki będzie można przeznaczyć na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Inwestycje dotyczą zarówno indywidualnych gospodarstw domowych, kotłowni osiedlowych, jak i tych zasilających kilka budynków.

Numer ogłoszenia: RPMA.04.03.01-IP.01-14-049/17

Termin składania wniosków: do 6 czerwca br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: październik br.

Beneficjenci:

 • jst, ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

  Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)

  Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 800 000 zł

  Ogólna pula środków: 17 324 000 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Ostrzeganie przed katastrofami

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy systemu złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

Numer ogłoszenia: RPMA.05.01.00-IP.01-14-050/17

Termin składania wniosków: do 5 czerwca br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: październik br.

Beneficjenci:

 • jst, ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)

Ogólna pula środków: 7 389 257,69 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Energia, ciepło, chłód

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty uwzględniające budowę lub rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z odnawialnych źródeł energii. Mogą to być także inwestycje polegające na zastąpieniu jednostek wytwarzania ciepła jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wsparcie otrzyma też budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

Numer ogłoszenia: RPMA.04.02.00-IP.01-14-048/17

Termin składania wniosków: do 6 czerwca br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: październik br.

Beneficjenci:

 • jst, ich związki i stowarzyszenia

 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

 • przedsiębiorcy
 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ

 • instytucje kultury

 • uczelnie/szkoły wyższe

 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne

 • organizacje pozarządowe

Poziom dofinansowania:

 • do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis)

 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwym rozporządzeniem

Ogólna pula środków: 34 618 713,78 zł

Działanie: 4.2 efektywność energetyczna

 

Bony dla przedsiębiorców

Beneficjenci mogą ubiegać się o bony na doradztwo, które przeznaczą na zakup tego typu usług o charakterze prorozwojowym, świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Doradztwo może dotyczyć m.in. opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania, usług związanych z monitorowaniem biznesu, transferem technologii czy organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Numer ogłoszenia: RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17

Termin składania wniosków: do wyczerpania alokacji lub zamknięcia konkursu przez dyrektora MJWPU

Termin rozstrzygnięcia: w ciągu 3 miesięcy od zamknięcia danej rundy

Beneficjenci: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków: 21 655 000 zł

Działanie: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

 

Regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu MEWA 2.0 dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu . Logowanie będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek trzeba potwierdzić podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Przyjmowania Wniosków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – w Warszawie, tel. 22 542 25 63, 22 542 20 38 (w godz. 8.00–16.00) oraz lokalnych punktach informacyjnych funduszy europejskich w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach: w poniedziałki (w godz. 8.00–18.00), wtorki–piątki (w godz. 8.00–16.00) lub przez infolinię 0 801 101 101, bądź e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu  .

 

MJWPU będzie organizowała szkolenia warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów. Zainteresowani mogą rejestrować się poprzez stronę www.funduszedlamazowsza.eu . Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania są bezpłatne i poprowadzą je pracownicy MJWPU.

Zapraszamy do aplikowania!

Liczba wyświetleń: 125

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.