Z serca Polski nr 7/17

Mamy pieniądze dla uczniów!

2017.06.13 13:50 , aktualizacja: 2017.06.21 11:37

Autor: Milena Szymańska, Monika Wilkowska, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

uczeń w pracowni przy mikroskopie Fot. Studio2000

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz trzeci uruchamia autorskie projekty stypendialne. Ze wsparcia skorzystało już 2241 uczniów mazowieckich szkół.

Motywujemy zdolną młodzież

W ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”[1], planujemy przyznanie około 640 stypendiów (nie mniej niż 60 proc. stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich). Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie nie mniej niż 4770 zł (nie mniej niż 477 zł/miesięcznie). Środki finansowe będą wypłacane w dwóch transzach: w IV kwartale br. i w I/II kwartale 2018 r. Stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, z uwzględnieniem realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, literatury, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych czy korzystanie z internetu itp.).

Dla kogo?

Projekt adresowany jest do uczniów obecnych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, uzdolnionych w przedmiotach ogólnych, tj. przyrodniczych, informatycznych, językach obcych nowożytnych, matematyce i przedsiębiorczości uczących się w województwie mazowieckim.

 

Kryteria

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

 • w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia dotychczasowego gimnazjum,
 • w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami dotychczasowych gimnazjów lub dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego.

Muszą też spełniać co najmniej warunki określone w 1 i 2 punkcie spośród poniższych kryteriów:

 1. uzyskali średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 5,33, przy czym do średniej należy wskazywać przedmioty, z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5,00. Co najmniej jeden przedmiot, spośród trzech wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 2. uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 4,75;
 3. w roku szkolnym 2016/2017 są laureatami lub finalistami konkursów lub olimpiad, wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu. Tematyka konkursów, olimpiad i turniejów musi być zgodna z zakładanym na przyszły rok szkolny, kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.

 

Talenty w szkołach zawodowych

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

Program adresujemy do 480 uczniów z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce przedmiotów zawodowych, przy czym nie mniej niż 30 proc. stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich. Pozwoli im to podnosić kwalifikacje zwiększające konkurencyjność na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszające bezrobocie. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył ponad 2,5 mln zł[2].

 

Kiedy?

Projekt stypendialny uczniowie realizują w okresie od 1 września br. do 31 sierpnia 2018 r. Minimalny okres, na jaki przyznaje się stypendium, wynosi 10 miesięcy obejmujących okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, tj. od 1 września br. do 30 czerwca 2018 r. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wyniesie 4786 zł.

Stypendyści otrzymają wypłaty w dwóch transzach: w IV kwartale br. i w I/II kwartale 2018 r., po przekazaniu do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu sprawozdania okresowego z realizacji indywidualnego planu rozwoju zawodowego oraz rozliczenia co najmniej 75 proc. kwoty z pierwszej transzy.

 

Dla kogo?

O stypendium w ramach projektu mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami, co najmniej II klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanej na obszarze województwa,
 • w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali promocję do następnej klasy,
 • nie ukończą 24 roku życia do 30 czerwca 2018 r.

Ponadto uczniowie muszą:

 • uzyskać średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych lub modułów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 5,00,
 • uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 4,00.

Dodatkowo premiowani będą uczniowie, którzy:

 • w roku szkolnym 2016/2017 są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów, których tematyka jest zgodna z zakładanym na rok szkolny 2017/2018 kierunkiem rozwoju zawodowego ucznia,
 • w roku szkolnym 2016/2017 są laureatami innych konkursów/turniejów dotyczących rozwoju zawodowego ucznia o zasięgu, co najmniej wojewódzkim.

 

Kto pyta, nie błądzi

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, procedur i realizacji obydwu projektów będą udostępnione na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja i sport/Stypendia dla uczniów i Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

Zapraszamy do Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ulicy B. Brechta 3 (pok. 608, 609, 612a i 613), rozmów telefonicznych pod numerami: (22) 59 79 410 lub końcówki: 413, 430, 435, 442, 447, 449 oraz do Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu (pok. 409, 410 i 412), rozmów telefonicznych pod numerami: (22) 59 79 416 lub końcowki: 437, 440, 441, 443. Można też skorzystać z adresu: edukacja@mazovia.pl .

 

Olaf Cichosz, stypendysta:

Już po raz drugi mam możliwość skorzystania ze środków stypendialnych województwa mazowieckiego. W nauce bardzo duży nacisk kładę na naukę języków obcych. Uważam że jest to fundament mojej przyszłości zawodowej. W tym roku postanowiłem przyjrzeć się wpływom Wielkiej Brytanii na resztę świata, wskazać dziedziny gospodarki czy kultury, w której głos tego kraju jest bardzo wyraźny i ważny. Realizuję projekt „Angielski językiem świata”. Aby jednak prawidłowo opisać związki i zależności, musiałem zdobyć określoną wiedzę – podporą były książki historyczne i językowe. Przygotowuję się także do wyjazdu na Wyspy, aby zgromadzić wiedzę praktyczną. Bardzo dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowywanie projektów stypendialnych. Dla mnie to możliwość rozwoju, a przy okazji przeżycie wspaniałej przygody z Wielką Brytanią na czele.

Klaudiusz Mikołajczyk, stypendysta:

Moje zainteresowania związane są z nauką języków obcych. Na tej dziedzinie opierał się też projekt edukacyjny pt. „Języki obce kluczem do świata”, który realizuję dzięki wsparciu z programu stypendialnego. Postawilem na kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w bezpośrednich kontaktach, a także jego wykorzystywanie przy pozyskiwaniu informacji i nauce innych przedmiotów. Środki finansowe otrzymane ze stypendium przeznaczyłem na opłacenie kursów językowych, zakup komputera, a także słowników i poradników. Nabytą wiedzę mogłem wykorzystać w praktyce i z powodzeniem konfrontować w konkursach. Zyskałem możliwość rozwijania swojej pasji, otworzyły się przede mną nowe perspektywy. Uczestnictwo w programie stypendialnym oceniam więc jako ciekawe i wartościowe doświadczenie.

Anna Markiewicz, nauczycielka-opiekunka stypendystów:

Obydwaj moi uczniowie zostali wyróżnieni jako dwójka stypendystów z najlepszym wynikiem z subregionu płockiego. Otrzymane wsparcie finansowe niewątpliwie przyczyniło się do rozwijania talentów i zainteresowań stypendystów, a także pomogło sprecyzować plany na przyszłość oraz predyspozycje zawodowe. Sygnały przekazane od rodziców świadczą o tym, że są oni niezwykle dumni, że osiągnięcia uczniów są dostrzegane, a zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu czy opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych umożliwia rozwój edukacyjny uczniów.

 

Elżbieta Lanc,  Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego:

Już po raz trzeci Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie realizował projekty stypendialne. Zachęcam zdolną młodzież z Mazowsza do aplikowania o środki na rozwój edukacyjny. Mamy do rozdania łącznie prawie 1200 stypendiów. W ramach otrzymanego wsparcia pieniężnego uczniowie będą mogli sfinansować udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach naukowych – kursach, szkoleniach, warsztatach, seminariach i obozach. Za otrzymane  środki można także kupić niezbędny sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (komputer, aparat fotograficzny), sfinansować dostęp do internetu lub wyposażyć miejsce nauki w domu. Inwestujmy w rozwój młodych ludzi, by pomóc im w zapewnieniu lepszego startu w dorosłe życie.


[1] Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

 
 

[2]  Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (Oś Priorytetowa X).

 

Liczba wyświetleń: 116

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.