Z serca Polski nr 8/17

Inwestycje na Mazowszu

2017.07.10 15:00 , aktualizacja: 2017.07.11 09:54

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach RPO WM 2014–2020.

 

Rewitalizacja budynków

Można ubiegać się o środki na zadania służące odnowie tkanki mieszkaniowej jako elementu szerszego działania rewitalizacyjnego. Inwestycje powinny obejmować części wspólne budynków wielorodzinnych. Do dofinansowania kwalifikują się obiekty, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W innych przypadkach budynek traktowany będzie jako niemieszkalny.

Numer ogłoszenia: RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17

Termin składania wniosków: do 13 września br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: luty 2018 r.

Beneficjenci:

 • jst, ich związki i stowarzyszenia, np. lokalne grupy działania (LGD)
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis)
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne
 • instytucje kultury
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • instytucje edukacyjne

Ogólna pula środków: 32 595 028,79 zł

Poziom dofinansowania: do 85 proc. kosztów kwalifikowanych (70 proc. EFRR + 15 proc. budżet państwa)

Działanie: 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”

 

Rozwój systemu małej retencji

Wsparcie można uzyskać na inwestycje chroniące przed powodzią (zgodnie z mapami ryzyka powodziowego). Mogą one dotyczyć budowy i rozbudowy urządzeń wodnych, wykonania zabezpieczeń obiektów już istniejących, w tym kompleksowych remontów, dostosowania do obowiązujących standardów czy rozbiórki obiektów, których technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu i społecznemu.

Numer ogłoszenia: RPMA.05.01.00-IP.01-14-057/17

Termin składania wniosków: do 30 sierpnia br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: styczeń 2018 r.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd
 • podmioty wybrane w drodze ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 • spółki wodne i ich związki PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Ogólna pula środków: 8 446 600 zł

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Działanie: 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”

 

Na opiekę medyczną I

Konkurs dotyczy podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia – Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Wspierane będą projekty zgodne z wytycznymi „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne” oraz mapami potrzeb zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia. Zadania realizowane w ramach konkursu powinny służyć głównie rozwojowi ambulatoryjnych i środowiskowych form opieki medycznej, jak podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Projekty powinny przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej. W ich ramach można dokonać – niezbędnych z punktu widzenia udzielanych świadczeń zdrowotnych – zakupów aparatury medycznej, remontów, modernizacji, przebudowy i adaptacji pomieszczeń, a także wyposażyć placówkę w sprzęt, urządzenia medyczne i aparaturę wysokospecjalistyczną.

Numer ogłoszenia: RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17

Termin składania wniosków: do 4 października br., do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: luty 2018 r.

Beneficjenci: podmioty lecznicze w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), działające w publicznym systemie ochrony zdrowia jst oraz podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają jst, ich związki i stowarzyszenia

Ogólna pula środków: 39 362 548,79 zł

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania: 10 000 000 zł

Działanie: 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

 

Na opiekę medyczną II

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia (szpitale, POZ i AOS) z subregionów objętych Obszarami Strategicznej Interwencji. Realizowane będą projekty zgodne z wytycznymi „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne” oraz mapami potrzeb zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia. Dofinansowanie można uzyskać na – niezbędne z punktu widzenia udzielanych świadczeń zdrowotnych – zakupy aparatury medycznej, remonty, modernizacje, przebudowy i adaptacje pomieszczeń, a także wyposażenie w sprzęt, urządzenia medyczne i aparaturę wysokospecjalistyczną.

Numer ogłoszenia: RPMA.06.01.00-IP.01-14-065/17

Termin składania wniosków: do 5 października br.,
do godz. 15.00

Termin rozstrzygnięcia: luty 2018 r.

Beneficjenci: podmioty lecznicze w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), działające w publicznym systemie ochrony zdrowia jst oraz podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają jst, ich związki i stowarzyszenia

Ogólna pula środków: 52 483 399,80 zł

Poziom dofinansowania: do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania: 12 000 000 zł

Działanie: 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

 

Regulaminy konkursów dostępne są w internecie (www.funduszedlamazowsza.eu oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl). Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć wyłącznie za pomocą systemu MEWA 2.0 (www.funduszedlamazowsza.eu). Logowanie będzie możliwe w trakcie trwania naboru. Wniosek trzeba potwierdzić podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Przyjmowania Wniosków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) – w Warszawie, tel. (22) 542 25 63, (22) 542 20 38 (w godz. 8.00–16.00) oraz lokalnych punktach informacyjnych funduszy europejskich w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach: w poniedziałki (w godz. 8.00–18.00), wtorki–piątki (w godz. 8.00–16.00) lub przez infolinię 0 801 101 101, bądź e-mail (punkt_kontaktowy@mazowia.eu).

 

MJWPU organizuje szkolenia warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów. Zainteresowani mogą rejestrować się poprzez internet (www.funduszedlamazowsza.eu). Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania są bezpłatne. Prowadzą je pracownicy MJWPU.

Zapraszamy do aplikowania!

Liczba wyświetleń: 127

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.