Ewidencje

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – art. 7c ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

2015.01.19 11:15 , aktualizacja: 2020.06.02 10:57

Autor: , Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Wniosek o udostępnienie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Szczegółowe informacje oraz pomoc dotyczącą wypełniania wniosków, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00.

 

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze

 

1. Opis

Rejestr jest prowadzony na podstawie art. 7c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

 

2. Sposób udostępniania danych

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się w postaci:
 • cyfrowej;
 • analogowej;
 1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest bezpłatne w przypadku podmiotów i na cele, o których mowa w art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. W przypadku innych podmiotów/osób udostępnianie odbywa się za opłatą.
 2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest odpłatne. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty zostały określone w załączniku do ustawy.
 3. Wysokość należnej opłaty za udostępnienie danych z rejestru oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 4. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem danych z rejestru.
 5. Opłatę uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  nr rachunku: 62 1020 1026 0000 1502 0240 8177, gotówką lub kartą płatniczą w punkcie udostępniania danych na ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie (pok. 102A).
 6. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze odbywa się na wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego:
 • opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.);
 • opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, o którym mowa w art. 3, pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
 1. Uprawnienia podmiotu, który pozyskał dane z rejestru, dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów, określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.
 2. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów z rejestru lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
 3. Realizacja wniosku następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania lub ze względu na stopień skomplikowania sprawy - dwóch miesięcy.
 4. W przypadku udostępnień na podstawie wniosku z art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm. ), dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

 

3. Komórka organizacyjna udostępniająca dane

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

tel. 22 432 45 00

e-mail:

 

 

Liczba wyświetleń: 358

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.