Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Nieruchomość do zbycia w drodze zamiany w Ząbkach

2018.09.20 05:35

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o częściach nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

 

 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany części nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ul. Szpitalnej, stanowiące własność Województwa Mazowieckiego, na które składają się:

  1. działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 1/9 z obrębu 01-07 o powierzchni 0,0295 ha, stanowiąca część nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00125404/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych;

  2. działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 2/39 z obrębu 01-06 o powierzchni 0,0008 ha, stanowiąca część nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00125405/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 2. Działka przeznaczona do zbycia, o której mowa w pkt 1 ppkt 1, położona jest w północnej części Ząbek. Nieruchomość ma kształt nieregularny, wydłużony. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą i drzewami.

 3. Działka przeznaczona do zbycia, o której mowa w pkt 1 ppkt 2 położona jest w północnej części Ząbek. Nieruchomość ma nieregularny kształt. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą.

 4. Cena działek, o których mowa w ust. 1, uwzględnia wartość rynkową nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 93.465,00 zł. Do ceny działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 5. Dla terenu obejmującego zbywaną nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ząbkach Nr 90/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmieniony m.in. uchwałą nr VI/59/2015 Rady Miasta Ząbki z 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II, zgodnie z którym:

  1. działka ewidencyjna nr 1/9 z obrębu 01-07 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UZ – tereny usług zdrowia,

  2. działka ewidencyjna nr 2/39 z obrębu 01-06 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18KDW – teren dróg wewnętrznych.

 6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu części nieruchomości, o których mowa w pkt 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , mogą składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 20 września 2018 r.

Liczba wyświetleń: 137

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.