Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Sprzedaż nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej

2018.10.15 15:25 , aktualizacja: 2018.10.16 10:33

Autor: Sonia Smolińska, NI, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej.

 

 1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości położone w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej, uregulowane w księgach wieczystych nr WA1W/00087493/7 i WA1W/00138012/5, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, tj. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 01-03, jako działki ewidencyjne nr 35/16 i nr 35/29 o łącznej powierzchni 665 m2, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w prawie własności działki nr 35/28, o powierzchni 744 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną.
 2. I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 25 lipca 2018 i zakończył wynikiem negatywnym.
 3. Cenę wywoławczą ww. nieruchomości ustala się w łącznej wysokości 560.000 zł brutto, w tym 23% VAT.
 4. Wadium ustala się w wysokości: 56 000 zł.
 5. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w północnej części miasta Ząbki, niedaleko granicy z miejscowością Marki, w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej. Odległość od centrum administracyjnego miasta wynosi około 1 km. W odległości ok. 1,2 km znajduje się przystanek kolejowy PKP. Działki mają kształt prostokąta lub zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością – samosiejkami bez wartości użytecznej. Działka 35/28 przylegająca prostopadle do ul. Szpitalnej stanowi drogę wewnętrzną przewidzianą do obsługi działek 35/16, 35/29, 35/31 i 35/32. Działki 35/16 i 35/29 stanowią całość gospodarczą.
 6. W ulicach Szpitalnej i Kochanowskiego znajdują się sieci infrastruktury technicznej: wodna, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanych mapach
 7. Działka ew. nr 35/28 zostanie obciążona służebnością przesyłu, w związku z budową przyłączy: gazowego, energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego.
 8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zatwierdzonym uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19.12.2003 r., działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MN, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto na terenie tym dopuszczono lokalizację usług nieuciążliwych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów oraz garaży niezbędnych do obsługi terenu.
 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w wyznaczonym terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty,
  o których mowa w „Warunków przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej” udostępnionych na stronie internetowej Samorządu Województwa www.mazovia.pl w zakładce zamówienia publiczne i przetargi / gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi).
 10. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/W-wa  PKO BP S.A. Nr  91 1020 1097 0000 7202 0007 5564, w terminie do 17 grudnia 2018 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
 11. Zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej” należy złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 1600 bądź przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: nieruchomosci@mazovia.pl.
 12. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku położonym w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, II piętro, w dniu 20 grudnia 2018 r., w godzinie 10.00.
 13. Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się z „Warunkami przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej””, który został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl.
 14. W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Zarząd Województwa może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 16. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte działek ewidencyjnych przeznaczonych do sprzedaży, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.
 17. Okazanie nieruchomości odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 11:00.
 18. Dodatkowe informacje o ww. nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Brechta 3, pok. 523, tel. (22) 5979873, 5979824.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 33 kB, Liczba pobrań: 149

Liczba wyświetleń: 343

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.