Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Lokal mieszkalny do sprzedaży w Józefowie

2018.11.19 06:20 , aktualizacja: 2018.11.21 15:13

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu przeznaczonych do sprzedaży.

 

  1. Do sprzedaży przeznaczone zostają następujące lokale mieszkalne:

    1. lokal mieszkalny nr 8 składający się z 2 pokoi i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 24,24 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie, wraz z udziałem w wysokości 2424/28165 we własności części wspólnych budynku i działki gruntu nr 53/5 o powierzchni 0,1480 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA1O/00064052/1;

    2. udział w wysokości 1/2 we własności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny (łazienka, toaleta, kuchnia), oznaczony nr 11 o powierzchni użytkowej 17,32 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie z którym związany jest udział w wysokości 1732/28165 we własności części wspólnych budynku i działki gruntu nr 53/5 o powierzchni 0,1480 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA1O/00071752/0.

  2. Cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, o których mowa w pkt 1, uwzględnia wartości rynkowe nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 105.000 zł.

  3. Dla każdoczesnego współwłaściciela działki oznaczonej nr 53/5, w księdze wieczystej KW WA1O/00064044/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Otwocku IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, wpisana jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu, polegająca na prawie do korzystania z drogi wewnętrznej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 53/3. W zamian za ustanowienie służebności gruntowej, każdocześni współwłaściciele działki nr 53/5 są zobowiązani do utrzymania porządku i należytego stanu technicznego tej drogi oraz ponoszenia wszelkich opłat i podatków związanych z korzystaniem z nieruchomości.

  4. Dla terenu obejmującego sprzedawane nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 160/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z 11 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP (Dz. Urz. Woj. Maz. 2012.5711), zgodnie z którym działka ewidencyjna nr 53/5 obręb 47 położona jest na terenie „U-6” oraz w liniach rozgraniczających drogi zbiorczej „KDZ-2”. Tereny oznaczone w planie symbolami U o numerach od 1 do 7 przeznacza się na realizację i utrzymanie usług. Dopuszcza się realizację funkcji towarzyszącej takiej jak: mieszkania wbudowane w budynki, garaże, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Tereny oznaczone w planie symbolem KDZ-2 przeznacza się na realizację dróg publicznych.

  5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , mogą składać w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 19 listopada 2018 r. wnioski do Zarządu Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Jagiellońska 26 (sekretariat Marszałka Województwa Mazowieckiego – pokój nr 403).

Liczba wyświetleń: 341

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.