Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Trzeci przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Józefowie

2019.06.17 06:40

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 11.

 

 1. Postanawia się przeprowadzić trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży:
  1. lokalu mieszkalnego nr 8 składającego się z 2 pokoi i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 24,24 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie, wraz z udziałem w wysokości 2424/28165 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 53/5 o powierzchni 0,1480 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA1O/00064052/1;
  2. udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny (łazienka, toaleta, kuchnia), oznaczony nr 11 o powierzchni użytkowej 17,32 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie z którym związany jest udział w wysokości 1732/28165 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 53/5 o powierzchni 0,1480 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA1O/00071752/0.
 2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny odbył się 20 marca 2019 r., drugi – 22 maja 2019 r. Obydwa postępowania zakończyły się wynikami negatywnymi.
 3. Lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny przeznaczone do sprzedaży, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 4. Dla każdoczesnego współwłaściciela działki oznaczonej nr 53/5, w księdze wieczystej KW WA1O/00064044/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Otwocku IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, wpisana jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu, polegająca na prawie do korzystania z drogi wewnętrznej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 53/3. W zamian za ustanowienie służebności gruntowej, każdocześni współwłaściciele działki nr 53/5 są zobowiązani do utrzymania porządku i należytego stanu technicznego tej drogi oraz ponoszenia wszelkich opłat i podatków związanych z korzystaniem z nieruchomości.
 5. Lokal mieszkalny oraz nieruchomość stanowiąca lokal niemieszkalny, o których mowa w pkt 1, nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, wskazanego w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 z późn. zm.).
 6. Nieruchomość na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalami, o których mowa w pkt 1, posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej:
  1. sieć energetyczna – sieć miejska;
  2. wodociąg – sieć miejska;
  3. sieć cieplna i ciepła woda – dwufunkcyjny piec gazowy;
  4. sieć kanalizacyjna – sieć miejska;
  5. sieć gazowa – sieć miejska.
 7. Dla terenu obejmującego sprzedawane nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 160/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP (Dz. Urz. Woj. Maz. 2012.5711), zgodnie z którym działka ewidencyjna nr 53/5 obręb 47 położona jest na terenie „U-6” oraz w liniach rozgraniczających drogi zbiorczej „KDZ-2”. Tereny oznaczone w planie symbolami U o numerach od 1 do 7 przeznacza się na realizację i utrzymanie usług. Dopuszcza się realizację funkcji towarzyszącej takiej jak: mieszkania wbudowane w budynki, garaże, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Tereny oznaczone w planie symbolem KDZ-2 przeznacza się na realizację dróg publicznych.
 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 „Warunków trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 11”.
 9. Cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, o których mowa w pkt 1, ustala się w wysokości 65.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 10. Wadium ustala się w wysokości 6.500 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.
 11. Wadium należy wpłacić do dnia 17 lipca 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564.
  Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży lokali.
 12. Zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 11” należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, w terminie do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 16.00. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - .
 13. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, o których mowa w pkt 1, odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 r., o godzinie 10.00. przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, sala konferencyjna, II piętro.
 14. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami trzeciego przetargu (…)”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl.
 15. W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca lokali nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 16. Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 17. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte lokali przeznaczonych do sprzedaży, ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia lokali.
 18. W dniu 10 lipca 2019 r. o godzinie 11.00, nastąpi okazanie lokali przeznaczonych do sprzedaży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu powinny stawić się w podanym terminie przed wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie.
 19. Dodatkowe informacje o lokalach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Brechta 3 oraz pod numerami telefonów (22) 5979821, (22) 5979824.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 128
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 157

Liczba wyświetleń: 367

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.