Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego

2019.09.06 15:45 , aktualizacja: 2019.09.11 15:53

Autor: Dawid Jaworski (NI), Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego.

 

 1. Opis nieruchomości:

  1. Adres nieruchomości:
   Konstancin-Jeziorna ul. Wierzejewskiego
  2. Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:
   Nieruchomość oznaczona jako działka nr 33/27 z obrębu 03-10
  3. Numer księgi wieczystej:
   WA1I/00010000/3
  4. Charakterystyka nieruchomości:
   Powierzchnia nieruchomości wynosi 6054 m2. Nieruchomość od strony południowej bezpośrednio przylega do ulicy Piasta, od strony zachodniej do ulicy Sanatoryjnej. Działka nie ma urządzonego bezpośredniego wjazdu od ulicy Sanatoryjnej ani od ulicy Piasta. Nieruchomość porośnięta jest roślinnością o charakterze leśnym. Nieruchomość znajduje się w zasięgu uzbrojenia w media miejskie: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka zabudowana jest budynkiem willi „Paski” wpisanej do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A-1272. Budynek posadowiony na działce jest murowany, 2,5-kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek jest w złym stanie technicznym, uległ częściowemu spaleniu. Budynek willi „Piaski” objęty jest wpisem do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, pod nr A-1272.
  5. Obciążenia nieruchomości:
   Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
  6. Uwarunkowania planistyczne:
   Zgodnie z Uchwałą Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – I etap, zmienioną Uchwałą Nr 404/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013 r. oraz Uchwałą Nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r., nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług zdrowia i opieki zdrowotnej, zabudowę usługową i zabudowę pensjonatową
 2. Terminy poprzednich przetargów:
  13 czerwca 2019 r.

 3. Cena wywoławcza – 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

 4. Bonifikata – 5 % od ceny osiągniętej w przetargu.

 5. Wadium – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

 6. Termin i miejsce przetargu – 14 listopada 2019r., godz. 11:00 w siedzibie budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, sala konferencyjna, piętro II.

 7. Warunki uczestnictwa – przystępujący do przetargu powinni:

  1. zapoznać się z „Warunkami drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego”, zwanymi dalej „Warunkami”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce zamówienia publiczne i przetargi;
  2. wpłacić wadium w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) do dnia 8 listopada 2019 r., na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/W-wa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
  3. złożyć w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. do godz. 1600, w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, zgłoszenie udziału w przetargu, o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków”. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu, na adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@mazovia.pl.
   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które spełnią niniejsze wymagania. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są dołączyć umowę spółki.
 8. Termin okazania nieruchomości – w dniu 24 września 2019 r. o godz. 11:00 oraz w dniu 24 października 2019 r. o godz. 11:00

 9. Informacje dodatkowe:

  1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), w przypadku zbycia nieruchomości przez Województwo Mazowieckie, Skarbowi Państwa przysługuje prawo jej pierwokupu lub żądania zwrotu.
  2. Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
  3. W przypadku, gdy osoba ustalona w wyniku przetargu, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Kontakt - dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, pok. 521 albo telefonicznie pod nr (22) 5979877.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 32 kB, Liczba pobrań: 94

Liczba wyświetleń: 395

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.