Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o sprzedaży nieruchomości przy ul. Schillera 10 w Warszawie

2019.11.07 08:20

Autor: Piotr Mierzejewski (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) informuje, że przeznaczył do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Warszawie, przy ul. Schillera 10, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 21 z obrębu 5-02-10, o powierzchni 0,0692 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00345317/0.

 

Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem biurowym, o powierzchni użytkowej 699,70 m2 i powierzchni zabudowy 305 m2.

 

Sposób korzystania z nieruchomości został określony jako Bi – inne tereny zabudowane.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Dla terenu działki ewidencyjnej numer 21 z obrębu 5-02-10 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy, przyjętego uchwałą nr LXXXII/2746/06 Rady m. st. Warszawy z 10 października 2006 r. (ze zm.) ww. nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem C.20 – tereny wielofunkcyjne, na których ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki, hotelarstwa, sportu, transportu, łączności, itp. – o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim oraz funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji niekolidujących z funkcjami preferowanymi.

 

Obszar, na którym jest położona ww. działka leży w strefie śródmieścia funkcjonalnego, w centrum miasta. Teren ten leży w strefie buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Stare Miasto oraz na obszarze uznanym za Pomnik Historii, który obejmuje historyczny zespół miejski z Traktem Królewskim (KZ-PH). Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze dóbr kultury współczesnej „Osiedle Długa/Schillera (w PH)”.

 

31 lipca 2019 r. Zarząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy wydał decyzję nr 22/CP/ŚRÓ/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku dla potrzeb archiwum ksiąg wieczystych dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, zlokalizowanego przy ul. Schillera 10 na działce ewidencyjnej nr 21 w obrębie 05-02-10, w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

 

Cena nieruchomości wynosi 8.563.000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) mogą składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 7 listopada 2019 r.

Liczba wyświetleń: 438

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.