Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do sprzedania część nieruchomości w Otwocku

2020.02.17 05:50

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Wojwództwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości informację o części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Otwocku, przy ul. Samorządowej 16/20.

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży działki zabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 51 pod nr 2/3, 2/6, 2/9 o łącznej powierzchni 3,0611 ha, stanowiące część nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1O/00063529/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Działki przeznaczone do sprzedaży leżą w swoim bezpośrednim sąsiedztwie i tworzą jedną wspólnie zagospodarowaną nieruchomość o kształcie nieforemnego wielokąta. Nieruchomość jest zagospodarowana, a w części niezabudowanej porośnięta drzewami i krzewami. Teren jest częściowo ogrodzony ogrodzeniem z przęseł z prętów metalowych, na metalowych słupkach osadzonych w podmurówce betonowej, z bramą i furtką tej samej konstrukcji. Część nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży leży przy drodze asfaltowej, na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i zabudowana jest zespołem budynków stanowiących kompleks zabudowań dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego Sejmiku Warszawskiego im. Stanisława Okulicza.
 3. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 3 czerwca 2019 r. na Województwo Mazowieckie nałożony został obowiązek zamieszczenia informacji o zabytkowym statusie nieruchomości i o warunkach z niego wynikających w brzmieniu: „Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ew. 2/3, 2/6, 2/9 w obr. 51 w miejscowości Otwock znajduje się budynek dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego Sejmiku Warszawskiego im. Stanisława Okulicza wzniesiony w latach 1926 – 1929, który wraz z otoczeniem objęty jest prawną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod numerem A-1342 decyzją z 3.08.2016 r. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia MWKZ w formie decyzji.”
 4. Decyzją z 3 czerwca 2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zezwolił Województwu Mazowieckiemu na sprzedaż części nieruchomości, o której mowa w pkt 1, sporządzając jednocześnie zalecenia konserwatorskie do których zostanie zobowiązany nabywca w umowie sprzedaży nieruchomości, tj.:
  1. przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek zabezpieczenia substancji zabytku celem zahamowania procesów jego destrukcji. W zakresie prac zabezpieczających powinno się znaleźć dokonanie kontroli stanu pokrycia dachu i obróbek blacharskich, określenie zakresu niezbędnych prac zabezpieczających lub remontowych, w tym rozpoczęcie stałego monitorowania szczelności dachu do czasu przeprowadzenia jego remontu. W razie stwierdzenia potrzeby doraźnych prac zabezpieczających należy je wykonać niezwłocznie (w przypadku ingerencji w więźbę lub kształt dachu, po uzyskaniu pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie przedłożonego programu prac);
  2. przed upływem 3 lat od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek przystąpić do prac budowlano – konserwatorskich w oparciu o uzgodniony z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków program prac konserwatorskich przy zabytku oraz program zagospodarowania zabytku.
 5. Cena części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w pkt 1, uwzględnia wartość rynkową nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 6.100.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Udziela się 5% bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu wpisu nieruchomości do rejestru zabytków.
 6. Dla terenu obejmującego sprzedawaną część nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr XXII/221/2000 Rady Miasta Otwocka z 4 lipca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Samorządowa” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 177, poz. 2852), który dla przedmiotowego obszaru wskazuje tereny usług o charakterze unikalnym (symbol w planie UU) oraz dla części działki nr 2/6 – teren ulicy lokalnej (symbol w planie 1 KL).
 7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu części nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od 17 lutego 2020 r.

Liczba wyświetleń: 353

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.