Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do zbycia w drodze darowizny nieruchomość w Zagórzu

2020.07.06 05:25

Autor: Krzysztof Miernowski (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) informuje, że przeznaczył do zbycia w drodze darowizny nieruchomość położoną w Zagórzu, gmina Wiązowna, z obrębu 0025 Zagórze, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1/6 o powierzchni 0,1513 ha.

 

Nieruchomość ma kształt wielokąta. Zabudowana jest budynkiem technologicznym o pow. ok. 30 m², kontenerem socjalnym oraz obiektami oczyszczalni ścieków zmodernizowanej w 2009 r. Teren jest oświetlony, ogrodzony ogrodzeniem z siatki, bez podmurówki, na słupkach metalowych z dwiema bramami i furtką metalową. Posiada utwardzone dojścia i dojazdy oraz urządzoną zieleń.

 

Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, sposób korzystania z nieruchomości został oznaczony jako tereny przemysłowe „Ba”.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA1O/00082043/7.. Na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1O/00082043/7 została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na rzecz Spółki PGE Dystrybucja S.A., „ w celu budowy energetycznego przyłącza kablowego 0,4 KV, obiektu przyłączonego: stajnia z obiektem socjalnym na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 1/4,. łączna powierzchnia pasa gruntu objętego służebnościami przesyłu wynosi ok. 128 m² (w tym długość przyłącza 128 m i szerokość 1 m), polegająca na prawie całodobowego dostępu do urządzeń sieci elektroenergetycznej, o której mowa powyżej dla wykonywania czynności związanych z budową, rozbudową, demontażem, wymianą, eksploatacją, przeglądem, konserwacją, remontem, modernizacją oraz naprawą po uprzednim uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonywania robót z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy, przy czym uprawniony będzie zobowiązany do każdorazowego doprowadzenia nieruchomości do stanu sprzed rozpoczęcia robót”.

 

Nieruchomość leży na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Wiązowna uchwałą nr 107.LIX.2018 z 28 sierpnia 2018 r. przedmiotowa działka położona jest na terenach leśnych z elementami infrastruktury technicznej, oczyszczalnie dla kanalizacji sanitarnej.

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości została oszacowana na kwotę 3 506 260 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

 

Darowizna zostanie dokonana na rzecz gminy Wiązowna.

Liczba wyświetleń: 367

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.