Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż mieszkań w Gostyninie

2020.09.08 05:10 , aktualizacja: 2020.09.02 15:08

Autor: Robert Nowaczewski (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zalesie 7 i 10 w Gostyninie.

 

 1. Postanawia się przeprowadzić pierwsze przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży:
  1. lokalu mieszkalnego nr 28 składającego się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki z WC o powierzchni użytkowej 27,77 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy – dwoma boksami piwnicznymi o powierzchni użytkowej 3,06 m2 oraz 0,78 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zalesie 7 w Gostyninie, wraz z udziałem w wysokości 3161/255825 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 6721/29 o powierzchni 0,3773 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1G/00033359/7;
  2. lokalu mieszkalnego nr 9 składającego się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC o powierzchni użytkowej 69,15 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy – dwoma boksami piwnicznymi o powierzchni użytkowej 8,12 m2 oraz 6,29 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zalesie 10 w Gostyninie, wraz z udziałem w wysokości 8356/103849 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 6726/10 o powierzchni 0,1086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1G/00034433/7.
 2. Postanawia się ustanowić prawo służebności przechodu i przejazdu dla każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Zalesie 10 w Gostyninie, przez teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6726/11 o powierzchni 0,1046 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr PL1G/00033320/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W zamian za ustanowienie służebności gruntowej, każdocześni współwłaściciele działki nr 6726/10 są zobowiązani do utrzymania porządku i należytego stanu technicznego tej drogi.
 3. Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 4. Lokale mieszkalne, o których mowa w pkt 1, nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, wskazanego w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 ze zm.).
 5. Nieruchomości na których znajdują się budynki mieszkalne wraz z lokalami, o których mowa w pkt 1, posiadają następujące przyłącza infrastruktury technicznej:
  1. energia elektryczna – z zakładu energetycznego,
  2. zimna woda – wodociąg miejski,
  3. centralne ogrzewanie i c.w.u. – z kotłowni Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
  4. sieć kanalizacyjna – oczyszczalnia ścieków będąca w administrowaniu Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie, poprzez sieć Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
  5. instalacja światłowodowa.
 6. Dla terenu obejmującego sprzedawane nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina, przyjęte Uchwałą nr 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2006 r., dla przedmiotowego terenu wskazuje: obszar o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol w planie MW).
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3, „Warunków pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zalesie 7 i 10 w Gostyninie”.
 8. Ustala się następujące ceny wywoławcze i wysokości wadium:
  1. dla lokalu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, cena wywoławcza wynosi 62 000 zł,
   a wysokość wadium 6 200 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;
  2. dla lokalu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2, cena wywoławcza wynosi 157 000 zł,
   a wysokość wadium 15 700 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokali, o których mowa w pkt 1, zwolniona jest z podatku VAT.

 1. Wadium należy wpłacić do dnia 14 października 2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564.
  Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży lokalu.
 2. Zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zalesie 7 i 10 w Gostyninie” należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, w terminie do dnia 14 października 2020 r. do godz. 16.00. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - .
 3. Przetargi na sprzedaż lokali, o których mowa w pkt 1, odbędą się w dniu 21 października 2020 r., przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, sala konferencyjna (parter), w następujących godzinach:
  1. przetarg na sprzedaż lokalu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 – godzina 10.00,
  2. przetarg na sprzedaż lokalu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 – godzina 11.30.
 4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zalesie 7 i 10 w Gostyninie”, które zostały zamieszczone
  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl.
 5. W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 7. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte lokali przeznaczonych do sprzedaży, ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia lokali.
 8. W dniu 7 października 2020 r. o godzinie 16.00, nastąpi okazanie lokali przeznaczonych do sprzedaży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu powinny stawić się w podanym terminie przed wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Zalesie 7 w Gostyninie.
 9. Dodatkowe informacje o lokalach będących przedmiotem przetargów można uzyskać pod numerami telefonów (22) 5979821, (22) 5979824.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 93
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 71

Liczba wyświetleń: 428

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.