Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do sprzedania nieruchomość w Warszawie

2020.09.18 05:40 , aktualizacja: 2020.09.17 14:56

Autor: Dorota Więckowska (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60/ul. Śliskiej 51.

 

  1. Do sprzedaży przeznaczona jest część nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie, przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 38 z obrębu 06-01-08, o powierzchni 0,4081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00383193/2.
  2. Część nieruchomości, o której mowa w pkt 1, stanowi działkę ew. nr 38 po wyłączeniu z jej powierzchni nieruchomości z księgi hipotecznej nr 1467.
  3. Cena części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w pkt 2, uwzględnia wartość rynkową nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 23.200.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Udziela się 1% bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu wpisu nieruchomości do rejestru zabytków. Po zastosowaniu bonifikaty cena wynosi 22 968 000 zł.
  4. Nieruchomość położona jest w kwartale ulic Jana Pawła II, Chmielnej, Pańskiej i Żelaznej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, biurowa i handlowa. Nieruchomość ma kształt prostokąta dłuższymi bokami przylega do ul. Siennej i ul. Śliskiej. Wjazd na działkę znajduje się od ul. Siennej i od ul. Śliskiej. Część nieruchomość jest zabudowana czterema budynkami medyczno-administracyjnymi tj.: budynek „główny”, budynek „laboratorium”, budynek „administracji i przychodni”, budynek „tlenowni”, budynek „gospodarczy” oraz budowlą ziemną i pompami obsługującymi osadnik Imhoffa (urządzenia nieczynne). Na terenie tej nieruchomości są utwardzone place i chodniki oraz część biologicznie czynna zagospodarowana drzewami i krzewami. 
  5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z 10.10.2006 r. z późn. zm. obszar ten oznaczony jest symbolem UZ.20 i przewidziany pod usługi zdrowia z dopuszczeniem usług funkcji podstawowej.
  6. Dwa budynki tj. budynek „główny” przy ul. Śliskiej 51 i budynek „laboratorium” (daw. pawilon okulistyczny) przy ul. Siennej 60 wraz z terenem posesji, decyzją nr 410/20177 Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z 10.04.2017 r., zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, pod nr A-1447.
  7. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na sprzedaż części nieruchomości, o której mowa w pkt 2.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu części nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 18.09.2020 r.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 155 kB, Liczba pobrań: 129, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 458

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.