Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia nieruchomość w Radomiu

2021.01.08 05:55 , aktualizacja: 2021.01.08 09:52

Autor: Urszula Kryczka (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9.

 

  1. Nieruchomość zabudowana, położona w Radomiu przy ul. Okulickiego 9, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00110254/3, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 0050 Stare Miasto jako działka ewidencyjna nr 82/1.
  2. Nieruchomość przeznaczona do najmu zabudowana jest murowanym budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej, wybudowanym w drugiej połowie XIX wieku. Powierzchnia zabudowy wynosi 354 m2.
  3. Budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod nr 388/A/88 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1988 r. Poza indywidualnym wpisem do rejestru zabytków, przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 września 1989 r., pod numerem rejestru 410/A/89.
  4. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i gazową.
  5. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, zatwierdzony Uchwałą Nr 607/2018 z dnia 27.02.2018r. Rady Miejskiej w Radomiu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 07.03.2018r., poz. 2339). W wymienionym planie teren ul. Okulickiego położony jest na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym symbolem „U/MW.2”.
  6. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie nieograniczoną w czasie, odpłatną (za jednorazowym wynagrodzeniem), służebnością przesyłu polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu o powierzchni 20 m2 na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej NN na nieruchomości, a także na prawie całodobowego dostępu do urządzeń elektroenergetycznych, dla czynności związanych z budową, demontażem, eksploatacją, konserwacją, naprawą, modernizacją oraz na dołożeniu dodatkowych linii kablowych, jeżeli w przyszłości zajdzie taka konieczność, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonywania robót z Mazowieckim Zarządem Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, przy czym po każdorazowych czynnościach i pracach na nieruchomości, o których mowa powyżej, spółka pod firmą PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie będzie zobowiązana do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.
  7. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 2.672 zł/m-c netto. Stawka nie zawiera opłat za media oraz podatku od nieruchomości.
  8. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
  9. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  10. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: najem na czas nieoznaczony.

 

Liczba wyświetleń: 151

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.