Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Otwocku

2021.01.21 05:45

Autor: Robert Nowaczewski (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20.

 

 1. Postanawia się przeprowadzić drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży działek zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 51 pod nr 2/3, 2/6, 2/9 o łącznej powierzchni 3,0611 ha, stanowiących część nieruchomości położonej w Otwocku, przy ul. Samorządowej 16/20, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1O/00063529/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży część nieruchomości odbył się 25 listopada 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 3. Działki przeznaczone do sprzedaży leżą w swoim bezpośrednim sąsiedztwie i tworzą jedną wspólnie zagospodarowaną nieruchomość o kształcie nieforemnego wielokąta. Nieruchomość jest zagospodarowana, a w części niezabudowanej porośnięta drzewami i krzewami. Teren jest częściowo ogrodzony ogrodzeniem z przęseł z prętów metalowych, na metalowych słupkach osadzonych w podmurówce betonowej, z bramą i furtką tej samej konstrukcji. Część nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży leży przy drodze asfaltowej, na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i zabudowana jest zespołem pięciu budynków stanowiących kompleks zabudowań dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego Sejmiku Warszawskiego im. Stanisława Okulicza. W skład kompleksu budynków wchodzą:
  1.  Budynek dawnego szpitala i sanatorium – dwie kondygnacje naziemne i poddasze, całkowicie podpiwniczony, konstrukcja tradycyjna murowana, dach konstrukcji drewnianej kryty blachą. Zgodnie z informacją z kartoteki budynków powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 633 m2;
  2. Budynek administracyjny – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Zgodnie z informacją z kartoteki budynków wybudowany w 1950 r., o powierzchni zabudowy 499 m2;
  3. Budynek portierni – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Zgodnie z informacją z kartoteki budynków wybudowany w 1963 r., o powierzchni zabudowy 43 m2;
  4. Budynek magazynowy – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Zgodnie z informacją z kartoteki budynków wybudowany w 1977 r., o powierzchni zabudowy 612 m2;
  5. Budynek magazynowy – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Zgodnie z informacją z kartoteki budynków wybudowany w 1950 r., o powierzchni zabudowy 146 m2.

Budynki stanowią pustostany i od wielu lat są nieużytkowane.

 1. Z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu wykazanych na mapie można zapoznać się po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerami telefonów (22) 5979821, (22) 5979824. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanych mapach.
 2. Część nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 3. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 3 czerwca 2019 r. na Województwo Mazowieckie nałożony został obowiązek zamieszczenia informacji o zabytkowym statusie nieruchomości i o warunkach z niego wynikających w brzmieniu: „Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ew. 2/3, 2/6, 2/9 w obr. 51 w miejscowości Otwock znajduje się budynek dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego Sejmiku Warszawskiego im. Stanisława Okulicza wzniesiony w latach 1926–1929, który wraz z otoczeniem objęty jest prawną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod numerem A-1342 decyzją z 3.08.2016 r. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia MWKZ w formie decyzji.”
 4. Decyzją z 3 czerwca 2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zezwolił Województwu Mazowieckiemu na sprzedaż części nieruchomości, o której mowa w pkt 1, sporządzając jednocześnie zalecenia konserwatorskie do których zostanie zobowiązany nabywca w umowie sprzedaży nieruchomości, tj.:
  1. przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek zabezpieczenia substancji zabytku celem zahamowania procesów jego destrukcji. W zakresie prac zabezpieczających powinno się znaleźć dokonanie kontroli stanu pokrycia dachu i obróbek blacharskich, określenie zakresu niezbędnych prac zabezpieczających lub remontowych, w tym rozpoczęcie stałego monitorowania szczelności dachu do czasu przeprowadzenia jego remontu. W razie stwierdzenia potrzeby doraźnych prac zabezpieczających należy je wykonać niezwłocznie (w przypadku ingerencji w więźbę lub kształt dachu, po uzyskaniu pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie przedłożonego programu prac);
  2. przed upływem 3 lat od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek przystąpić do prac budowlano – konserwatorskich w oparciu o uzgodniony z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków program prac konserwatorskich przy zabytku oraz program zagospodarowania zabytku.
 5. Budynki, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, 4 i 5, nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wskazanego w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 i 5 ww. ustawy dla budynków, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 3, nie jest wymagane posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej.
 6. Zgodnie z art. 59 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2020 r. poz. 1668) w przypadku zbycia części nieruchomości przez Województwo Mazowieckie, Skarbowi Państwa przysługuje prawo jej pierwokupu lub żądania zwrotu.
 7. Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.), w przypadku zbycia części nieruchomości przez Województwo Mazowieckie, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo jej pierwokupu.
 8. Dla terenu obejmującego sprzedawaną część nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr XXII/221/2000 Rady Miasta Otwocka z 4 lipca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Samorządowa” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 177, poz. 2852), który dla przedmiotowego obszaru wskazuje tereny usług o charakterze unikalnym (symbol w planie UU) oraz dla części działki nr 2/6 – teren ulicy lokalnej (symbol w planie 1 KL).
 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3, „Warunków drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20”.
 10. Cenę wywoławczą części nieruchomości ustala się w wysokości 4 880 000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 11. Wadium ustala się w wysokości 488 000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.
 12. Udziela się 5% bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości, z tytułu wpisu do rejestru zabytków.
 13. Wadium należy wpłacić do 1 kwietnia 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564.
  Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży części nieruchomości.
 14. Zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20” należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, w terminie do 1 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - .
 15. Przetarg na sprzedaż części nieruchomości, o której mowa w pkt 1, odbędzie się 8 kwietnia 2021 r., o godzinie 10.00 przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, sala konferencyjna (parter).
 16. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl.
 17. W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca części nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy zobowiązującej sprzedaży bądź umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 18. Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 19. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.
 20. W dniu 3 marca 2021 r. o godzinie 11.00, nastąpi okazanie części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu powinny stawić się w podanym terminie przed wejściem do budynku dawnego szpitala i sanatorium znajdującego się na części nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
 21. Dodatkowe informacje o części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerami telefonów (22) 5979821, (22) 5979824.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 84
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 83

Liczba wyświetleń: 418

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.