Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do sprzedania nieruchomość w Sobiekursku (gminia Karczew)

2021.03.09 14:35 , aktualizacja: 2021.05.04 09:29

Autor: Piotr Mierzejewski (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej do sprzedaży.

 

  1. Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość zabudowana o powierzchni 3600 m2 położona w Sobiekursku w gminie Karczew, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 155 z obrębu 0013 Sobiekursk, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00057027/5.
  2. Cena nieruchomości wynosi 480 990 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1106, 1747, 2320 i 2419).
  3. Działka nr 155 nie znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani nie została wszczęta procedura dotycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ww. działkę. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie nr XXXIII/308/2017 z 27 marca 2017 r. znajduje się na terenie oznaczonym symbolem III-UM tj. III Strefa Aktywności Gospodarczej oraz Teren Usługowo-Mieszkaniowy. Rada podjęła uchwałę nr XXVI/12/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karczew. Postępowanie w sprawie zmiany Studium jest na początkowym etapie tj. obwieszczenia Burmistrza Karczewa o przystąpieniu do zmiany Studium.
  4. Nieruchomość nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji ani na obszarze rewitalizacji. Rada nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podst. art. 8 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.).
  5. Nieruchomość zbywana jest na cel publiczny określony w art. 6 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11) tj. budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych.
  6. Zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami  przepisów dotyczących pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości określonych w art. 34 ust 1 i 7 ww. ustawy nie stosuje się jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów publicznych.

Liczba wyświetleń: 157

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.