Trwające postępowania

Zawiadomienie z dnia 30 czerwca 2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pani Anny Agaty Bruzda i Pana Piotra Bruzda w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego.

2017.06.30 13:00 , aktualizacja: 2017.06.30 13:10

Autor: Monika Rakowska-Karpińska, Wprowadzenie: Ewelina Daniłowska

Zawiadomienie z dnia 30 czerwca 2017 r. znak: PZ-I.7222.2.2017.MR.

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zawiadamia się, iż w dniu 23 grudnia 2016 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął na wniosek Pani Anny Agaty Bruzda i Pana Piotra Bruzda postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 116/15/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: PŚ-V.7222.26.2013.KS, udzielającej Pani Annie Agacie Bruzda i Panu Piotrowi Bruzda pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do  chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 160 000 sztuk, zlokalizowanej w miejscowości Władysławowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 219, tel. (22) 59 79 467. Uwagi  i wnioski należy składać do organu właściwego do wydania decyzji w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, o której mowa powyżej oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 59

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.