Trwające postępowania

Zawiadomienie z 11 sierpnia 2017 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Marcin i Michał Śliwińscy sp. j. w sprawie wydanie pozwolenia zintegrowanego.

2017.08.14 09:05

Autor: Wioletta Świderska (PZ), Wprowadzenie: Ewelina Miłosz

Zawiadomienie z 11 sierpnia 2017 r. znak: PZ-I.7222.217.2016.WŚ

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), zawiadamia się, iż w dniu 13 grudnia 2016 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął na wniosek Marcin i Michał Śliwińscy sp. j., ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 409 000 szt., zlokalizowanej w miejscowości Wróblewo kolonia Tartak, gm. Radzanów.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, pok. 221, tel. (22) 5979097. Uwagi i wnioski należy składać do organu właściwego do wydania decyzji w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, o której mowa powyżej oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 66

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.