Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 3: Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

2010.07.12 09:00 , aktualizacja: 2010.07.12 09:05

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

USTAWA
Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R.
O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Rozdział: 3
PRZEPISY O ZMIANIE PRZEPISóW OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

Art. 24. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).”;
2) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziała-jące w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.”,
b) skreśla się ust. 2,
c) w ust. 3 wyrazy „Na żądanie redaktora naczelnego” zastępuje się wyrazami „W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego,”
d) skreśla się ust. 5 i 6;
3) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.”

 

Art. 25. 1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust. 3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym mowa w:
1) art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) – wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)–d) i lit. f) – wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
3) art. 6 ust. 1 pkt 5 – wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Liczba wyświetleń: 818

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.