RODO

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979-663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu realizacji zapisów art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

 2. będą przekazywane organowi nadzoru w ramach postępowania nadzorczego i sądowi administracyjnemu
  w ramach postępowania sądowo - administracyjnego;

 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”;

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Nie podanie danych osobowych wiąże się natomiast z brakiem możliwości ewentualnej odrębnej korespondencji z wnoszącym uwagi.”

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.