5. Ochrona środowiska

Nazwa usługi

Styl Wyróżnik Schemat
5.01. Odszkodowanie za działki gruntu, przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich, wydzielone w wyniku podziału nieruchomości styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.02. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.03. Koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.04. Odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.05. Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.06. Przenoszenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.07. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.08. Przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.09. Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie geologii kat. XI i kat. XII styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.10. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.11. Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.12. Udzielanie pozwoleń zintegrowanych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.13. Udzielanie w drodze decyzji administracyjnej pozwoleń wodnoprawnych dla przedsięwzięć będących w kompetencji marszałka województwa styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.14. Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.15. Ustalanie w drodze decyzji administracyjnej wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa, a także za szkody niezwiązane z realizacją pozwolenia styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.16. Ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych lub kosztów utrzymania wód styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.17. Ustanawianie i znoszenie, w trybie uchwał wydawanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, rybackich obrębów ochronnych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.18. Ustanowienie lub zniesienie obrębu hodowlanego w drodze decyzji administracyjnej styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.19. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.20. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.21. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.22. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.23. Zgoda na wydobywanie ze składowiska lub zwałowiska odpadów styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.24. Zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowiska styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.25. Wydawanie decyzji administracyjnych udzielających zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.26. Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.27. Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.30. Wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.31. Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu połowu ryb przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.32. Wygaszanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.33. Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w drodze aktu prawa miejscowego, tj. uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.34. Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.35. Zatwierdzanie projektu robót geologicznych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.36. Zawiadomienia styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.37. Zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.38. Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.39. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.40. Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.41. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.42. Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wydzielonej jego części styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.43. Utworzenie nowego parku krajobrazowego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.44. Wyznaczenie nowego obszaru chronionego krajobrazu styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.45. Powiększenie obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.46. Wyłączenie nieruchomości z granic parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.47. Zniesienie zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.48. Wyłączenie/włączenie nieruchomości z/do obszaru strefy na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.49. Udostępnianie informacji geologicznej zgromadzonej w wojewódzkim archiwum geologicznym styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.50. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.51. Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.52. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
5.53. Zmiana decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.