16. Planowanie Regionalne

Nazwa usługi

Styl Wyróżnik Schemat
16.01. Przyjmowanie opinii i uzgodnień do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.02. Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.03. Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.04. Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielania i cofania koncesji na wytwarzanie paliw i energii, magazynowanie paliw gazowych, przesyłanie lub dystrybucję paliw lub energii, obrót paliwami lub energią styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.05. Przyjmowanie wniosków do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.06. Rozpatrywanie wniosków do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.07. Uzgodnienie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim w trybie art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.08. Uzgodnienie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządu województwa mazowieckiego w trybie art.106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.09. Uzgodnienie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządu województwa mazowieckiego w trybie art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.10. Uzgodnienie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządu województwa mazowieckiego w trybie art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.11. Uzgodnienie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego w trybie art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.12. Wnioski Zarządu Województwa Mazowieckiego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.13. Wnioski Zarządu Województwa Mazowieckiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.14. Wydawanie opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.15. Wydawanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej: • przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) • przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.16. Wydawanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej: • przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art.39 ust 3 pkt 3 i atr. 48 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrz. • przez Zarząd Województwa Mazowieckiego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.17. Wydawanie opinii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
16.18. Opiniowanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wniosków w sprawie zmian granic specjalnych stref ekonomicznych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.