12. Zdrowie i opieka społeczna

Nazwa usługi

Styl Wyróżnik Schemat
12.01. Zezwolenia wydawane w drodze decyzji administracyjnej na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.02. Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich o których mowa w art.75 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami („Wpis”) oraz wydanie zaświadczeń osobom wpisanym wcześniej do ewidencji („Zaświadczenie”) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.03. Wydawanie decyzji o umieszczaniu i opłacie za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.04. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną („Wpis”), wydawanie zaświadczeń podmiotom wpisanym wcześniej do rejestru („Zaświadczenie”) oraz aktualizacja wpisu „Aktualizacja” styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.05. Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu („Wpis”) oraz wydawanie zaświadczeń osobom wpisanym wcześniej do ewidencji („Zaświadczenie”) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.06. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach polskich świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.07. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.08. Wydawanie decyzji administracyjnych umarzających kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z ustawowymi odsetkami w całości lub w części, odraczających termin płatności lub rozkładających na raty styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.09. Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.10. Wydawanie zezwoleń na skup maku i konopi włóknistych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.11. Poradnictwo i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.12. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.13. Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.15. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.16. Opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.17. Wypełnianie dokumentów unijnych SED z serii F dotyczących świadczeń rodzinnych stosowanych przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do powyższych świadczeń styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.18. Wypełnianie dokumentów unijnych z serii E-400 dotyczących świadczeń rodzinnych stosowanych przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do powyższych świadczeń styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.19. Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji zadań publicznych styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.21. Adopcja krajowa styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.23. Wpis do ewidencji, mogących prowadzić pracownię psychologiczną, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych („Wpis”) styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd
12.24. Kierowanie w trybie administracyjnym i w formie pisemnego skierowania małoletnich dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego prowadzonego przez organizację pozarządową na zlecenie samorządu w styl.xls wyroznik.xml schemat.xsd

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.