MIAS MAZOWSZE 2020

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 - Komunikat nr 1

2019.11.28 15:10 , aktualizacja: 2020.09.01 14:48

Autor: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego 26 listopada 2019 roku przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

 

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (dalej: „MIAS MAZOWSZE 2020”) jest kontynuacją poprzednich edycji z lat 2018 oraz 2019 i realizuje główny cel Instrumentu - zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

 

W związku z powyższym, Województwo Mazowieckie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2020 w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.

 

Informujemy, że zakres zadań objętych pomocą finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” nie uległ zmianie w stosunku do zakresu wskazanego w edycji „MIAS MAZOWSZE 2019”. Szczegółowy zakres zadań objętych pomocą finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” wskazany jest w Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” oraz rozliczania tej pomocy stanowiących załącznik do niniejszego Komunikatu.


UWAGA!

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji z roku 2019:

 • Każda uprawniona gmina może złożyć do 5 wniosków, z zastrzeżeniem, że Gminy posiadające od 50 do 60 sołectw są uprawnione do przesłania do Województwa maksymalnie 6 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, a Gminy posiadające więcej niż 60 sołectw są uprawnione do przesłania maksymalnie 9 Wniosków o przyznanie pomocy finansowej.
 • Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach zrealizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” i „MIAS MAZOWSZE 2019”.
 • Gminy będą rozliczane z bezwzględnej realizacji „Celu realizacji Zadania” wskazanego we Wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

 

Nabór „Wniosków o przyznanie pomocy finansowej” będzie trwać od 2 grudnia 2019 r. do 23 grudnia 2019 r. Wnioski można składać:

 1. w formie papierowej osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;

 

Dopuszczalne jest umieszczenie przez Gminę wszystkich „Wniosków o przyznanie pomocy finansowej” wraz z załącznikami w jednej kopercie.

 

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2020” – Departament RW – liczba załączonych wniosków …… szt. .

 

Wypełnione „Wnioski o przyznanie pomocy finansowej” (bez załączników) należy również przekazać w edytowalnej wersji elektronicznej na poniższy adres e-maill: .

W tytule wiadomości e-mail, do której załączona będzie edytowalna wersja  „Wniosku o pomoc finansową” prosimy wpisać sformułowanie: „Wniosek – Gmina………….. – MIAS MAZOWSZE 2020”. W treści tej wiadomości prosimy wpisać nazwę zadania, którego dotyczy dany „Wniosek o przyznanie pomocy finansowej”.

 

 1. „Wnioski o przyznanie pomocy finansowej” należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego Komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną m.in. nazwę zadania, cel realizacji zadania, kwoty brutto itd. oraz dodając jako załącznik podpisaną za zgodność z oryginałem kopię stosownej uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie realizacji danego zadania (ew. dokument wystawiony przez Radę Sołecką opiniujący pozytywnie wniosek w sprawie realizacji danego zadania);
 2. Składane przez Gminy „Wnioski o przyznanie pomocy finansowej” podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wnioskodawcy (Wójt lub Burmistrz) przy kontrasygnatach Skarbnika Gminy oraz Sołtysa będącego przedstawicielem mieszkańców sołectwa, które wskazało dane zadanie do realizacji;
 3. Wnioskowane zadania na żadnym etapie realizacji oraz po jej zakończeniu nie mogą być współfinansowane ze środków innych niż środki własne Gminy oraz środki Województwa Mazowieckiego przyznane w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 1. W przypadku braku wyboru przez lokalną społeczność osoby pełniącej funkcję Sołtysa, Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dotyczący zadania realizowanego na terenie tego sołectwa zostanie bezwzględnie odrzucony na etapie oceny formalnej;
 2. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące zadań realizowanych na terenach osiedli zostaną bezwzględnie odrzucony na etapie oceny formalnej;
 3. Gminy w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” mogą realizować zadania, które będą zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (np. nieruchomości stanowiącej własność prywatną), o ile budynki, obiekty, miejsca, instalacje i infrastruktura służące użyteczności publicznej (w tym ich elementy składowe), a także zakupione wyposażenie, które będą przedmiotem zadania realizowanego przez Gminę w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”, udostępnione zostaną nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności.

W przypadku ww. własności prywatnej, na etapie Sprawozdania końcowego wymaganym będzie potwierdzenie przez Gminę prawa do użytkowania tej nieruchomości stosowną umową o okresie obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31.12.2023 r.;

 1. w przypadku wskazania przez Gminę w nazwie Zadania konkretnego przedmiotu lub przedmiotów, które mają zostać w ramach Zadania wykonane, Gmina będzie bezwzględnie zobowiązana do wykonania wszystkich wskazanych przedmiotów. Nie wykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie Zadania przedmiotów, skutkować będzie utratą całości Pomocy finansowej przyznanej na dane Zadanie;
 2. za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Gminę nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” oraz nie później niż w dniu 30 września 2020 r.;
 3. koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych i zastosowaniu procedur zamówień publicznych.


Wzór umowy pomiędzy Województwem a Gminą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” zostanie zamieszczony w późniejszym terminie na stronie internetowej www.mazovia.pl.

 

Uwaga!!!

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” prosimy kierować na adres e-mail: .

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
 •  Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
 •  Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307

 

Liczba wyświetleń: 12045

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.