Uchwały zarządu

Nr 2093/90/11 z dn. 27-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w roku szkolnym 2011/2012.

więcej

Nr 2092/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej oraz przyjęcia Listy doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów (Poddziałanie 8.2.2 PO KL).

więcej

Nr 2091/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wydruku kalendarza ściennego przedstawiającego prace plastyczne dzieci z konkursów ekologicznych oraz wydatkowania środków finansowych na ten cel.

więcej

Nr 2090/90/11 z dn. 27-09-2011

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wydruku kalendarza ściennego przedstawiającego prace plastyczne dzieci z konkursów ekologicznych.

więcej

Nr 2089/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz udzielenia upoważnienia do podpisania tych umów.

więcej

Nr 2088/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Izabelin na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2022.

więcej

Nr 2087/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu cateringu, w związku z organizacją II posiedzenia Mazowieckiej Rady Przyrody.

więcej

Nr 2086/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem przetamowań i zatorów występujących na publicznych wodach powierzchniowych płynących po terenach gmin - członków Związku Międzygminnego „Kampinos” (poza terenem Kampinoskiego Parku Narodowego), w stosunku do których uprawnienia właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2085/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie przygotowań formalnoprawnych i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński”.

więcej

Nr 2084/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie przygotowań formalnoprawnych i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 ÷ 546+800 gm. Czosnów”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.