Uchwały zarządu

Nr 27/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na 2015 rok przeznaczonych na finansowanie priorytetu inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 oraz na finansowanie osi priorytetowej 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

więcej

Nr 26/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych Województwa Mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
 

więcej

Nr 25/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 24/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 23/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w celu zorganizowania i dotowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 14 grudnia 2014 r. do dnia 12 grudnia 2015 r.

więcej

Nr 22/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dwóch spalinowych pojazdów trakcyjnych pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

więcej

Nr 21/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie wypowiedzenia stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Złotej 8

więcej

Nr 20/1/14 z dn. 02-12-2014

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem sali sekcyjnej w budynku Zakładu Patomorfologii, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

więcej

Nr 19/1/14 z dn. 02-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Pułaskiego 9 do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie

więcej

Nr 18/1/14 z dn. 02-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru umowy o przekazywanie przewoźnikom dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.