Uchwały zarządu

Nr 74/15/15 z dn. 27-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w latach 2014 - 2015 projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”

więcej

Nr 73/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie opinii do wniosku dotyczącego realizacji inwestycji pn.: „Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy dwóch zapór bocznych zbiornika Włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie i zapory Jordanów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacji w czaszy zbiornika – poprzedzony koncepcją programowo przestrzenna ze studium wykonalności”

więcej

Nr 72/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

więcej

Nr 71/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego w ramach przystąpienia do projektu ponadnarodowego  „Job Destination Europe”

więcej

Nr 70/15/15 z dn. 27-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.1/1/2014 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 69/15/15 z dn. 27-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL. 09.04.00-14-063/13 pt.: „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

więcej

Nr 68/15/15 z dn. 27-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM RPOWM/4.1/1/2014 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 67/15/15 z dn. 27-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/1/2014 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 66/15/15 z dn. 27-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 65/15/15 z dn. 27-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.