Uchwały zarządu

Nr 723/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie przyznania limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządu powiatu płockiego przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2015

więcej

Nr 722/46/15 z dn. 08-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania aneksów do umowy nr POKL.08.02.02-14-001/09 o dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

więcej

Nr 721/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z zapewnieniem finansowania projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 720/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w 2014 r.

więcej

Nr 719/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz osób niepełnosprawnych

więcej

Nr 718/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

więcej

Nr 717/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039

więcej

Nr 716/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

więcej

Nr 715/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek w Gołotczyźnie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Placówek w Gołotczyźnie w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na termomodernizację szkoły i internatu”

więcej

Nr 714/46/15 z dn. 08-06-2015

w sprawie wskazania osoby do Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.