Uchwały zarządu

Nr 791/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie wniosków o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie dotyczącym uzyskania dofinansowań na „zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji” oraz na „zakup systemu informatycznego Ekopłatnik umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzaniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska”

więcej

Nr 790/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formie wsparcia realizacji zadania

więcej

Nr 789/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – w likwidacji

więcej

Nr 788/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie darowizny drewna pochodzącego z wycinki drzew na nieruchomości położonej w Zagórzu

więcej

Nr 787/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie użyczenia udziału w nieruchomości położonej w Grójcu przy ul. Laskowej na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
 

więcej

Nr 786/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie udzielenia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie bonifikaty od opłat rocznych za 2016 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Warszawie przy ulicy Solec 24 i 24A

więcej

Nr 785/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Nowowiejskiej 27

więcej

Nr 784/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie upoważnienia do podpisania potwierdzenia odbioru zawiadomienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z Umowy Rocznej nr 1/NI/IT-I/D/2016 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 783/153/16 z dn. 24-05-2016

w sprawie przekazania Miastu i Gminie Lipsko destruktu asfaltowego

więcej

Nr 782/153/16 z dn. 24-05-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na rzecz Województwa Mazowieckiego w związku z umieszczaniem urządzeń służących utrzymaniu dróg wojewódzkich na nieruchomości osób trzecich, których posadowienie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania drogi

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.