Uchwały zarządu

Nr 1993/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętegonr RPMA.09.02.01-IP.01-14-027/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1992/206/16 z dn. 13-12-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-017/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1991/206/16 z dn. 13-12-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.2 „Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1990/206/16 z dn. 13-12-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 dla Osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” RPO WM 2014 – 2020 skierowanych do dofinansowania

więcej

Nr 1989/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

więcej

Nr 1988/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na 2017 rok przeznaczonych na finansowanie priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

więcej

Nr 1987/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na rok 2017 i 2018 przeznaczonych na finansowanie priorytetu inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 1986/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 32/2016/RF-I-SE.433.1.27.2016.AD z dnia 10 października 2016 r.

więcej

Nr 1985/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 8.3 – kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 1984/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 8.2 – kwoty ryczałtowe]

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.