Uchwały zarządu

Nr 219/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2019 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

więcej

Nr 218/25/19 z dn. 18-02-2019

zmieniająca uchwałę przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 217/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

więcej

Nr 216/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

więcej

Nr 215/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

więcej

Nr 214/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim

więcej

Nr 213/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.

więcej

Nr 212/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do współorganizacji etapu okręgowego XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

więcej

Nr 211/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru przeprowadzonego od 22 czerwca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

więcej

Nr 210/25/19 z dn. 18-02-2019

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021 projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.