Uchwały zarządu

Nr 387/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy najmu części nieruchomości położonej w budynku D przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie

więcej

Nr 386/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na bezprzetargowe wynajęcie garażu położonego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 69 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

więcej

Nr 385/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w gminie Młodzieszyn

więcej

Nr 384/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

więcej

Nr 383/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej

Nr 382/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na składanie wniosków aplikacyjnych w konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

więcej

Nr 381/33/19 z dn. 26-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie części zadań związanych z obsługą, realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

więcej

Nr 380/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty konkursowe złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej

Nr 379/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie „Zasad wyłaniania podmiotów rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza oraz rozliczania tej pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie”

więcej

Nr 378/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 15

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.