Uchwały zarządu

Nr 377/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4

więcej

Nr 376/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie Aneksu Nr 3 do Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa mazowieckiego w okresie trwałości projektu, w latach 2016 – 2020

więcej

Nr 375/33/19 z dn. 26-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2019 rok

więcej

Nr 374/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 373/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok

więcej

Nr 372/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego informacji dotyczącej umorzonych należności cywilnoprawnych oraz udzielonych przez kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego ulg za 2018 rok

więcej

Nr 371/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

więcej

Nr 370/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 369/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie akceptacji półrocznego planu audytów ochrony danych osobowych, których administratorem jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 368/33/19 z dn. 26-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Teatrze

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.