Uchwały zarządu

Nr 1182/64/19 z dn. 20-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 1181/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1180/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

więcej

Nr 1179/64/19 z dn. 20-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 1178/64/19 z dn. 20-08-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1177/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 11/2019/RF-I-SE.433.4.7.2019.MJ z dnia 26 lipca 2019 r.

więcej

Nr 1176/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1175/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w rejonie ulic Kwatery Głównej, Szaserów i Podolskiej

więcej

Nr 1174/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1173/64/19 z dn. 20-08-2019

w sprawie wyrażenia zgody Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów na zawarcie umowy najmu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.