Uchwały zarządu

Nr 1239/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dawnej drogi krajowej nr 17 na odcinku od km 58+930 do km 61+450 Gończyce oraz od km 70+500 do km 73+468 Trojanów i Żabianka

więcej

Nr 1238/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ul. Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu na odcinku od drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) do skrzyżowania z ul. Jastrzębską i ul. Tadeusza Kościuszki

więcej

Nr 1237/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie

więcej

Nr 1236/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów działań dotyczących edukacji zdrowotnej młodzieży w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego – zadanie pt.: „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”

więcej

Nr 1235/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych

więcej

Nr 1234/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

więcej

Nr 1233/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie: „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera"

więcej

Nr 1232/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

więcej

Nr 1231/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane

więcej

Nr 1230/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.