Uchwały zarządu

Nr 1497/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze

więcej

Nr 1496/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie upoważnienia do podpisania aneksów do umowy w sprawie prowadzenia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944)”

więcej

Nr 1495/79/19 z dn. 22-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji konkursowej „Edukreator na Mazowszu”

więcej

Nr 1494/79/19 z dn. 22-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1493/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.02-14-d119/19 pt.: „Mazowsze – Stypendia dla uczniów szkół zawodowych.” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.2 „Programy stypendialne (Doskonalenie zawodowe)” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1492/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.03-14-d117/19 pt.: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.3 „Programy stypendialne” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1491/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”

więcej

Nr 1490/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu na wynajem sali basenowej

więcej

Nr 1489/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w Warszawie Sp. z o.o. na zawarcie umowy użyczenia z Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo?”

więcej

Nr 1488/79/19 z dn. 22-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu na wynajem sali z basenem rehabilitacyjnym

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.