Współpraca zagraniczna i przedsiębiorczość

Mazowsze aktywnie współpracuje

2013.01.07 14:15 , aktualizacja: 2013.01.09 09:44

Autor: na podstawie informacji z Kancelarii Marszałka, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Rok 2012 przyniósł Mazowszu nowe możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami. Był to również czas na kontynuowanie relacji z dotychczasowymi partnerami oraz dyskusji o miejscu Mazowsza w Europie.

 

 

Organizator, nie obserwator

W związku z ubiegłorocznym przystąpieniem województwa mazowieckiego do Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (European Chemical Regional Network – ECRN), byliśmy organizatorem X Kongresu ECRN, który odbył się na początku grudnia w Warszawie. Temat przewodni Kongresu: „W obliczu zmian – nowe wyzwania dla konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego”. Przedstawiciele europejskich regionalnych administracji,  przedsiębiorstw oraz świata nauki dyskutowali o przyszłości i konkurencyjności Unii Europejskiej, a także o innowacjach i klastrach przemysłu chemicznego oraz źródłach i efektywności energetycznej. Wcześniej województwo mazowieckie pełniło funkcję obserwatora analizującego cele i efektywność pracy Sieci, która dąży do wypracowania regionalnej strategii rozwoju w dziedzinie chemii.

 

Mazowsze patrzy na wschód...

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie, funkcjonujące w strukturach Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., zorganizowało w 2012 r. cykl pięciu branżowych spotkań informacyjnych. Spotkania te organizowane były w ramach realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa. Przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje niezbędne do planowania, organizowania i realizacji eksportu poza granicami Polski oraz możliwości wykorzystania dostępnych funduszy unijnych w tym zakresie. Spotkania odbywały się w październiku i listopadzie 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ich tematyka obejmowała: usługi IT (oprogramowanie) - najważniejsze trendy światowe; materiały i usługi budowlane - eksport na rynek rosyjski i kazachski; usługi kosmetyczne - eksport na rynki azjatyckie; stolarka drzwiowa i okienna - eksport na rynki wschodnie; meble i wyposażenie wnętrz - eksport na rynki zachodnioeuropejskie.

 

Współorganizowaliśmy też konferencję pn. „Wymiana regionalna szansą na rozwój przedsiębiorczości oraz wymiany handlowej Polska – Ukraina” w ramach wizyty na Mazowszu przedsiębiorców z obwodu winnickiego Ukrainy. Spotkanie stało się okazją do zapoznania gości z potencjałem gospodarczym, a także możliwościami inwestycyjnymi na Mazowszu oraz instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców, rządowym programem wspierania eksportu i pomocą prawną dla przedsięwzięć biznesowych.

 

W ramach prowadzonej współpracy z Kazachstanem, byliśmy obecni podczas IV posiedzenia Polsko–Kazachstańskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej oraz  seminarium biznesu polskich i kazachstańskich przedsiębiorców, które odbyło się we wrześniu w Astanie.

 

...i na zachód

Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli wspólnie z Przedstawicielstwem Kraju Związkowego Saksonii–Anhalt było organizatorem Jesiennego Festiwalu „Herbstfest”, w ramach którego odbyło się seminarium„Rola przemysłu chemicznego w ramach europejskiej polityki przemysłowej i perspektyw współpracy międzyregionalnej”.Tematyka koncentrowała się na modelach parków chemicznych i strategiach dla innowacji oraz układach współpracy międzyregionalnej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

 

Ponadto, Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli we współpracy z przedstawicielstwami biur pomorskiego i kujawsko-pomorskiego zorganizowało seminarium w Parlamencie Europejskim, poświęcone Drogom Wodnym E70 i E40 – „Drogi Śródlądowe – Wszystkie ręce na pokład”, w ramach, którego promowano istotny dla Mazowsza unijny, międzynarodowy projekt INWAPO. Odbiorcami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) oraz Generalnej Dyrekcji  Środowiska (DG ENV), Europosłowie, Pracownicy Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli oraz reprezentanci instytucji zajmujących się w szczególności energią odnawialną, transportem.

 

We wrześniu wizytę na Mazowszu złożyła delegacja z Teksasu, w skład której weszli przedsiębiorcy, farmerzy oraz przedstawiciele świata nauki. Celem ich wizyty było rozwinięcie współpracy pomiędzy województwem mazowieckim a Stanem Teksas oraz nawiązanie kontaktów biznesowych i naukowych.

 

Co to jest grafen?

W 2012 r. odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami świata nauki i biznesu, m.in. z naukowcami Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. W efekcie zorganizowano seminarium dla przedsiębiorców nt. potencjalnych możliwości wykorzystania grafemu. Gospodarzemspotkania był  Marszałek Adam Struzik. W związku z ogromnym zainteresowaniem Marszałka możliwościami grafenu, zagadnienie  to jest poruszane przy okazji spotkań gospodarczych z delegacjami z zagranicy.

 

 

Współpraca zagraniczna

W 2012 r. skupiona była na prowadzeniu działań wzmacniających partnerstwo międzyregionalne, wymianę doświadczeń w wielu zakresach tematycznych, takich jak rozwój regionalny, ochrona środowiska, rolnictwo, kultura, infrastruktura, innowacje.

 

W 2012 r. odbyło się wiele spotkań o charakterze międzyregionalnym i międzynarodowym. M.in. z przedstawicielami regionów partnerskich tj. Dumą Obwodu Moskiewskiego, Radą Obwodu Lwowskiego i przedstawicielami władz Saksonii-Anhalt oraz delegacjami, chińskiej prowincji Shandong, Regionem Madrytu i Autonomicznej Prowincji Trydent, z którą pierwsze kontakty Województwo Mazowieckie nawiązało w lipcu 2011 r. Podczas wizyty przedstawicieli Trydentu w październiku 2012 roku strony omówiły dziedziny przyszłej współpracy bilateralnej, kładąc główny nacisk na współpracę naukowo-badawczą, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, efektywne wykorzystanie energii odnawialnej, teleinformatykę, spółdzielczość społeczną i wymianę turystyczną".

 

Mazowsze odwiedzili także litewscy uczniowie, przedstawiciele administracji publicznej z Bośni i Hercegowiny, policjanci z Anglii i Niemiec oraz amerykańscy naukowcy. Marszałek Adam Struzik spotkał się także z Ambasadorami Belgii, Izraela, Republiki Kazachstanu, Wietnamu i Chin.

 

Regiony przejściowe

Najważniejszym celem w 2012 r. było działanie skierowane na wspieranie ustanowienia kategorii regionów przejściowych, poprzez negocjowanie warunków polityki spójności dla regionów uzyskujących status bardziej rozwiniętych, w których PKB dla mieszkańca w latach 2007-2009 przekroczyło poziom 90% średniej UE. W związku z tym marszałek województwa mazowieckiego odbył szereg spotkań z partnerami z zagranicy oraz przedstawicielami Komitetu Regionów (którego jest członkiem) oraz innych instytucji Unii Europejskiej. Efektem uzgodnień było m.in. podpisanie listu do szefów rządów Polski i Niemiec oraz instytucji unijnych, podnoszącego postulat nieograniczania wsparcia dla regionów, które przeszły z celu „konwergencja” do celu „konkurencyjność”. Sygnatariuszami listu byli Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Matthias Platzeck, Premier Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Reiner Haseloff, Premier Kraju Związkowego Saksonia– Anhalt.

 

O perspektywach polityki spójności w przyszłym budżecie unijnym rozmawiano także podczas spotkań marszałka Adama Struzika i przedstawicieli Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem oraz Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską.

 

Dekada partnerstwa

Do istotnych wydarzeń minionego roku można zaliczyć wizytę w Poczdamie i Oranienburgu, której powodem była 10. rocznica podpisania deklaracji o współpracy między województwem mazowieckim a Krajem Związkowym Brandenburgia.

 

Po raz pierwszy

Samorząd Województwa Mazowieckiego, dzięki podpisanemu w 2012 r. porozumieniu, stał się również partnerem obwodu winnickiego (Ukraina). Porozumienie o współpracy z obwodem winnickim jest pierwszą deklaracją podpisaną jednocześnie przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej w obu regionach.

 

Unia na kółkach

W 2012 r.na Mazowszu realizowany był międzyregionalny projekt pn. Europamobil, pod patronatem marszałka Adama Struzika i premiera Matthiasa Platzecka. Pomysł przedsięwzięcia powstał w 2009 r. jako rezultat prac polsko-francusko-niemieckiego Parlamentu Młodzieży,  współorganizowanego przez władze regionalne województwa mazowieckiego, Ile-de-France i Brandenburgii. Projekt był realizowany po raz czwarty (w 2009 i 2011 r. w Brandenburgii, w 2010 r. w Ile-de-France, w 2012 r. na Mazowszu). Europamobil to nazwa autobusu, którym 19 studentów z krajów UE przemieszczało się i odwiedzało  11 mazowieckich szkół ponadpodstawowych, aby przeprowadzić z uczniami warsztaty na tematy dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej, różnorodności kulturowej, tożsamości europejskiej oraz migracji w Europie.

 

Ukraińskie tańce w Radomiu

W dziedzinie kultury najciekawszym zrealizowanym przedsięwzięciem o charakterze międzynarodowym był koncert Narodowego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tańca „Barwinok” z Winnicy, który odbył się w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Zespół ma międzynarodową renomę i należy do najlepszych zespołów dziecięcych na Ukrainie. Występował w Czechach, Anglii, Francji, Turcji, Włoszech, Niemczech, Grecji i Japonii.

 

Mazowsze zostanie w Dmitrowie

Ciekawym przedsięwzięciem była wystawa „Moje Mazowsze”, która znalazła swoich odbiorców także w obwodzie moskiewskim. W Dmitrowie (65 km od Moskwy), na terenie centrum wystawowego Muzeum „Dmitrowskiego Kremla”, zaprezentowano 70 rysunków dzieci i młodzieży z Mazowsza. Prace pochodziły z terenu Ostrołęki, Wyszkowa, Sokołowa Podlaskiego i okolicznych miejscowości. Nie tylko pokazują one mazowieckie klimaty, ale oddają wyobraźnię i emocje młodych twórców. Ekspozycję zorganizowało i przygotowało Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Po zakończeniu „tournée” wróci do Dmitrowa i będzie jedną ze stałych ekspozycji „Dmitrowskiego Kremla”.

  • fot. arch. UMWM Europamobil odwiedził 11...
  • fot. arch. UMWM Z przedstawicielami...
  • fot. arch. UMWM W dniach 21-22 marca br....
  • fot. arch. UMWM Podczas posiedzenia...
  • fot. arch. UMWM W dniach 14-16 maja polska...
  • fot. arch. UMWM Spotkanie w ramach...
  • fot. arch. UMWM We wrześniu Warszawę...
  • fot. arch. UMWM 22 marca odbyło się z...

Liczba wyświetleń: 509

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.