Uchwały zarządu

Nr 1889/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 1888/264/09 z dn. 21-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu
VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013.
więcej

Nr 1887/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2008 dla Działania 8.1 Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do 17 lipca 2008 r. więcej

Nr 1886/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 9 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 1885/264/09 z dn. 21-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z realizacji w 2008 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 1884/264/09 z dn. 21-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wraz z protokołem
z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego 1/6.1.2/2009
dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”; Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie”; Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej

Nr 1883/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009 dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 1882/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji oraz wydatkowania środków finansowych na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
więcej

Nr 1881/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie Województwu Mazowieckiemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla realizacji zadań Województwa. więcej

Nr 1880/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Podgórnej 49 na rzecz Gminy Miasta Milanówka. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.