Uchwały zarządu

Nr 524/29/11 z dn. 22-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 523/29/11 z dn. 22-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Bazy Ekspertów RPO WM 2007 – 2013 oraz Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM 2007 - 2013 pełniących funkcję ekspertów.

więcej

Nr 522/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie graficzne i druk raportu otwarcia dotyczącego stanu innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015 w ramach projektu systemowego pn.: „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

więcej

Nr 521/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie zakupu usług polegających na przygotowaniu i wyemitowaniu spotów reklamowych w rozgłośniach radiowych oraz zamieszczeniu reklam prasowych na potrzeby promocji projektu pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Nr 520/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej, lub których ocena została skorygowana w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu  w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.2/2010 dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 8 lipca 2010 r. do dnia 6 sierpnia 2010 r.

więcej

Nr 519/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków poddanych ponownej ocenie merytorycznej w wyniku uwzględnienia protestów w procedurze odwoławczej drugiej rundy konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2010 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”; Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 518/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie Aneksu nr 3 do umowy dzierżawy nr 2/NI.IT.I/P/08 z dnia 12 listopada 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

więcej

Nr 517/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w likwidacji w Siedlcach na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu pomieszczeń w budynku, przy ulicy Poniatowskiego 26 w Siedlcach.

więcej

Nr 516/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Mazowieckiego na dzień 31 grudnia 2010 r.

więcej

Nr 515/29/11 z dn. 22-03-2011

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego Raportu z wykonania w roku 2010 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.