Uchwały zarządu

Nr 2139/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

więcej

Nr 2138/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2137/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie pn.: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura”

więcej

Nr 2136/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

więcej

Nr 2135/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej

Nr 2134/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012 - 2015 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 2133/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Nr 9/RF-I.0025.2.9.2013.KS/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 października 2013 r.

więcej

Nr 2132/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2014 rok

więcej

Nr 2131/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 2130/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.