Uchwały zarządu

Nr 84/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60 do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie

więcej

Nr 83/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie rozwiązania umowy użyczenia zawartej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 82/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu oraz demontażu istniejącej linii kablowej nN na nieruchomości położonej w miejscowości Opacz Kolonia gmina Michałowice przy ul. Centralnej, będącej w użytkowaniu wieczystym Województwa Mazowieckiego, na rzecz RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

więcej

Nr 81/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Struga 86, w Radomiu

więcej

Nr 80/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 – ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc”

więcej

Nr 79/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie umowy na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opracowania: „Dokumentacja stanowiąca podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu w powietrzu”

więcej

Nr 78/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

więcej

Nr 77/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku

więcej

Nr 76/15/15 z dn. 27-01-2015

w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14 -001/14 pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

więcej

Nr 75/15/15 z dn. 27-01-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego w sprawie współdziałania przy realizacji projektu pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.